Общество 27 янв 2020 570

​​Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай һунгамалнууд дурадхаба

«Дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд дурадхаба. «1928 оной январиин 1-һээ 1945 оной сентябриин 2 болотор хугасаада түрэһэн хүнүүдтэ ниигэмэй туһаламжа үзүүлхэ тухай» гэһэн Буряад Уласай хуулида хубилалта үзүүлхэ тухай» гэһэн хуулиин түсэлөөр һунгамалнууд ээлжээтэ арбадахи сессидэ хэлсэхэ юм.

Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри хоёр мянган түхэриг түлэгдэхэ.

2019 оной декабриин 1-нэй мэдээсэлээр, Буряад Уласта «дайнай үеын үхибүүд» гэһэн нэрэ зэргэтэй 32 600 хүн ажаһуугаа. Тиигэжэ тус түсэлэй зүбшэгдөө һаанб, уласай бюджетһээ 65,2 сая түхэриг хэрэгтэй болохо.