Общество 15 янв 2020 460

​​Этигэлгүй интернет-харгышан

Буряадһаа хүршэ Үбэр Байгалай хизаар хүрэхэ һанаатай гараһан Алексей Скрипко харгыдаа хэдэн үдэрэй туршада һаатажа, бүри хүлдэжэ зуурахын наана Хэжэнгэ аймагай эмнэлгын газарта оронхой байна.

Ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ харгы мэдэхэгүй байжа, Интернет сүлжээндэхи заабаряар ябажа ябатараа, ашаанай машинын ябаха зүргэдэ ороһон юм байна. Улаан-Үдэһөө гарахадань, Загарайн, Хэжэнгын харьяата газар дээгүүр Интернет сүлжээн харгы зуража үгөө. Сахим хэрэгсэлэй онол аргада үнэншөөд, Алексей тайгын гүн соо хосорон алдаба бшуу. Саашаа энэ харгыгаар ябажа шадахагүйб гэжэ мэдэхэдээ, тэрэ эрьеэд ябажа ябатараа, сахаригайнгаа хии табиһыень обёороо. Мөөрэеэ һэлгэхэ зуураа гэрэлээ унтараахаяа мартаад, аккумулятораа һуулгажа, машинаяа дуу гаргаха шадалгүй болгоод, үнөөхи сахим хэрэгсэлээ үбэртэлөөд, тосхон руу харгылаа. Угайдхадаа гарайнь утаһан хүдэлхэгүй юм. Зогсоһонойнгоо һүүлээр хоёр үдэр боложо, Хүртэй нютаг гараа, тиихэдэнь хүн зон түргэн дары аймагай түбэй больница абаашажа, эмшэдтэ тушаагаа. Бурхан хаража, Алексей хүбүүн гарасалдаба, мүнөө эмшэлгэ абажа байна.

Яндекс, Google Maps гэһэн картануудай зурагууд замбуулинһаа сохижо абтадаг юм. Иимэ хэрэгсэлнүүд эгээл богони харгыень өөрөө шэлээд дурадхадаг, тиихэ мүртөө харгы һайн хушалтатай гү, али гансал томо машинын ябаха харгы гэхэ мэтэ мэдээсэл үгэнэгүй.

Хэжэнгэ аймагай захиргаанай ажалшадай мэдээсэһээр, энэ харгыгаар ябаһанаа олон зон иимэ байдалда ороно. Алексей Скрипкогой һүүлдэ 4 үдэр үнгэрөөд байхада, Кемерово нютагай нэгэ гэр бүлэ баһал Яндекс-картын зааһанаар ябажа, баһал шахардуу байдалда ороо. Талаан боложо, эдэ абаралгын албанда хонходожо, аюулта байдалһаа гарасалдаа.

- Иимэ ушарнууд байд гээд лэ боложол байдаг. Энэ харгы ехэ хүндэ. Хүнгэн машинаһаа байха ашаанай унаанууд арай гэжэ гарадаг, - гээд, Сулхара нютагай ажаһуугша Анатолий Попов һанаһанаа хэлэнэ.

Иимэ байдалда орохогүйн түлөө шэнэ онол аргануудта этигэбэшье, хэлэтэй һэн хойноо хүнһөө һурагшалжа, мэдэжэ абаад ябахада, найдамтай байха.

Интернет сүлжээнһээ гэрэл зураг абтаба

Автор: Булат БАДМАЕВ