Общество 14 янв 2020 563

​​Буряад уласта мал ажахынуудта үбэлэй хаһа гарзагүй үнгэрнэ

2019-2020 оной үбэлзөөндэ 349 мянган толгой ороо гэжэ бүридхэлдэ абтанхай. Тиихэдэ малай тэжээл хүрэхөөр бэлдэгдэнхэй.

Үнгэрһэн жэлтэй жэшэхэдэ, уласай ажахынууд үбһэ 11 %-ээр ехые бэлдэһэн байна. Тиихэдэ эгээл ехээр малай тэжээл Тарбагатай, Байгал шадарай, Баргажан, Кабанск, Мухар-Шэбэр, Түнхэн аймагуудта хуряажа абанхай. Аха, Захаамин аймагуудта үбһэн багаар абтанхай гээд тэмдэглэлтэй.

- Малай энхэ элүүр ябахын тула һайн тэжээл ехэ удха шанартай. Үбшэн мал һайн түл үгэхэгүй ха юм. Тиимэһээ эртээнһээ малай эдихэ үбһэ ногоо бэлдэхэ шухала, - гэжэ Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мал ажахын, үүлтэр һайжаруулгын загаһанай ажахын таһагай дарга Андрей Попов хэлэбэ.

Буряад уласай аймагуудта үбэлзөөн гарзагүй үнгэрнэ. «Малай үбшэнүүдые аргалха талаар Буряадай станциин» мэдээсэлээр, тэжээлэй дутагдалһаа малай унаһан ушар болоогүй.

.