Общество 10 янв 2020 1212

​Буряад уласта түрүүшын үхибүүтэй болоһон гэр бүлэнүүдтэ үхибүүнэй гурбатай болотор һара бүри тэдхэмжэ түлэгдэхэ

2020 оной январиин1-һээ түрүүшын үхибүүтэй болоһон (үргэжэ абаһан) гэр бүлэнүүд Буряад уласта байгуулаглдаһан түхэригэй 12 065 түхэригэй тэдхэмжэ һара бүри абаха. Тиихэдэ гэр бүлын олзо ажамидаралгын доодо хэмжээнһээ хёор дахин ехэ бэшэ һаань, мүнгэн түлэгдэхэ гээд тэмдэглэлтэй.

Шэнэ жэлэй эхилһэнһээ хойшо түрүүшын үхибүүтэй болоһон (үргэжэ абаһан) гэр бүлэнүүд үхибүүнэйнгээ гурбатай болоторнь мүнгэн тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Үхибүүнэй үендөө хүрэтэр тэдхэмжэ түлэгдэхэ тухай данса бүтээгдэнэ, удаань хоёртой, гурбатай болоходонь дансанууд шэнэлэгдэхэ.

Тиихэдэ 2019 ондо үхибүүнэйнгээ жэл хахадтай болоходо, тэдхэмжэ абахаяа болиһон, шахардуу байдалда ороһон гэр бүлэнүүд һара бүриин тэдхэмжэ абаха талаар хандажа, үхибүүнэйнгээ гурбатай болотор тэрэниие абаха аргатай.