Общество 20 дек 2019 2620

​​Номой сангай ажалшын дурсалга

Буряадай соёлшодой V хуралдаанай түлөөлэгшэдтэй тэг дундань Бадма Доржиев, Социалис Ажалай Герой Александр Ваганов, Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг захааминайхидаа үмэгшэлэгшэ Константин Дареев, хизаар ороноо шэнжэлэгшэ Викулий Хадаев

Ехэ-Сахирай шэнэ Соёлой байшанай дэргэдэ номой сан нээлгын баяр ёһололдо: Бадма Доржиев – партиин райкомой инструктор, Александра Баирова, нюргаа үргэлөөд Владимир Данжалов байна. 1965 он

Сахирай дунда һургуули, 1955/ 56 һуралсалай жэл

Александра Дымбрыловна хөөрхэн хэрмые хүндэлнэ, Хойто-Кавказай хормой, 1986 он

Александра Баирова, Карпаадай хадануудай хормой, Моршин, 1988 он

Холтоһоной номой сангай ажалшадтай: Люда Тюткина, Владик Бадиев, Оюна Ангаева, Женя Вачинцова; арада байнад: Владимир Санжиев, Валерий Сынгеев, Валерий Плюснин, Елизавета Доржиева, Галина Карюкина, Хандама Ширапова, Александра Баирова, Нина Каратаева, Шангина, Михаил Хубриков; Сергей Бухаев, Геннадий Харламов, Ал. Морозов, танигданагүй, Владимир Порхоев, Семён Намжилов

Номой сангай ажалай ветеран Александра Баирова

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл