Общество 16 дек 2019 612

​​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха

Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта оршон тойрон байгаалида хорогүй түлишөөр түлэгдэхэ котельни баригдаха. Тэрэнэй барилгада Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ 90 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдохо. Мүнөө аймагай захиргаанай мэргэжэлтэд тоололгын дансануудые бэлдэнэ. Харин барилга 2020 ондо эхилхэ юм.

Хойто-Байгалай аймагта Ангоя һууринай котельни аяар 1989 ондо баригданхай. Тэрэ гэһээр байшаншье, түлэхэ котёлнуудшье хуушараа.

- Хойто-Байгалай аймагта һайн котельни бариха асуудал хэлсэгдээ. Тиихэдэ шэнэ обьект Байгал далайда хохидолгүй байхань шухала. Тиимэһээ уласай котельнинуудые оршон тойрондо хорогүй түлишөөр түлэдэг болгохо гэһэн асуудал Буряад Уласай Засагай газарта шиидхэнэ, - гэжэ барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай орлогшо Евгений Поляков тэмдэглээ.

БАМ-ай барилгын үедэ хүнүүдэй байралаха һуурингууд олоор баригдаа. Харин 2000 онһоо хйошо ажаһуугшад эндэһээ зөөжэ эхилээ. Тиигэжэ котельни багаар ашаглагдажа, хуушаржашье эхилээ. Буряад улас Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулагдажа, Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ газаар түлэгдэхэ котельни баригдаха. 2020-2021 онуудта барилга ябуулагдаха юм. Тэрэнэй барилгада федеральна бюджетһээ - 92,5 сая түхэриг, уласай бюджетһээ сая тухай мүнгэн шэглүлэгдэхэ.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг