Общество 13 дек 2019 1305

​​Шэнэ жэлэй шэнжэ

Нүхэд, тэмдэглэхэеэ байһан Шэнэ жэлэй баяраар хэзээ амаршалжа эхилхээр хаб? Иимэ асуудал социальна холбоон соо нэгэн табяад туршаба. Харюу бэшэхэеэ улад шамданагүй. Тиибэшье Шэнэ жэл хүлеэһэнэй шэнжэ гансата мэдэрхээр.

Хартаабха-хасуури

Шэнэ жэлэй шэмэгые янза бүриин юумээр бүтээдэг болонхой. Урда жэлнүүдтэ шабааһаар «дархалһан» хасуури олоной анхарал татаа һааб даа. Харин байгша ондо Белоруссида хартаабхаар хэһэн хасуурихан Шэнэ жэлэй буухаяа байһые һануулба. Арайл гирлянда дуталдана гээд, олонхи зон тэмдэглэнэ. Арад зоной бүдүүн хоол Буряадта нютаг бүхэндэ ондо ондоогоор нэрлэгдэдэг гээшэ. Хартаабхаар Шэнэ жэлэй шэмэг Харганаагай ажаһуугшадай хэбэлнь, хэншье гайхахагүй ха. Юундэб гэхэдэ, тэндэхи элһэтэй газарта ургаһан хартаабха ехэ суутай ха юм. Нютагай бренд болонхой.

Түрүүшын шан

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Хэблэлэй албан «Болор гуталда» хүртэбэ. Энээн тухай нюур-хуудаһандаа Ирина Доржиева хүтэлбэрилэгшэнь мэдээсэбэ. Тиихэдээ иигэжэ тэмдэглэнэ:

- Дүн согсолходоо, гол түлэб сэтгүүлшэдэй һанамжа, мүн социальна холбоон соо ябуулдаг ажалыемнай хараадаа абаһан байна. Тиимэһээ бидэндэ ехэ сэнтэй.

Дахинаа буряад хэлэн тухай

«Һаяхана минии танил үхибүүдээ буряад хэлэндэ һургахын тулада нэгэ туршалга хээ. 500 болотор буряадаар тоолоо һаатнай, 500 түхэриг үгэхэб гэжэ тэдэндээ хэлээ. Хоёр үдэрэй туршада хүүгэдынь гурбуулаа торолтогүйгөөр 500 хүрэтэр тоолодог болоод байгаал”, - иимэ нэгэ ушар тухай эрдэмтэн Һасаранай Булад бултантай хубаалдаба. Доронь олон тоото комментнүүд бэшэгдэбэ.

Оюна Доржигушаева:

- Минии танилай үхибүүд абаһаа мүнгэ эрихэдээ, хэды хэрэгтэйб, юундэ хэрэгтэйб гэжэ буряадаар хэлээ һаань үгэдэг.

Гончикбал Баиров:

- Зээ хүбүүгээ тиигээд ута шүлэгүүдые сээжэлдүүлжэ, түргэнөөр юумэ хадуужа абадаг болгожо бай­наб. Ерэхэ зун одоол буряадаараа хөөрэлдүүлжэ һургаха гэжэ оролдо­хоб. Мүнгэнэй түлөө оролдодог.

Дандар Базаржапов:

- Ерэхэ зун хүлеэнгүй эхилэгты! Үрдихэгүйдөө болохобди.

Цырен Чойропов:

- Ямар һонин гээшэб. Туршахабштаа.

Жаргал Гомбоев:

- Буруу юм ааб даа, мүнгэнэй түлөө буряад хэлэндэ һургаха. Эжы аба хоёр өөһэдөө зүбөөр һургаха ёһотой.

Сергей Доржиев:

- Буряад хэлэтэй үхибүүдтэй айл бүлэнүүдтэ нэмэлтэ тэдхэмжэ үгэхэ, гадна түрэлхи хэлэеэ мэдэхэгүй хүнүүдые хүтэлбэрилхы тушаалда дэбжүүлхэгүй. Буряад Уласай Арадай Хуралда иимэ хуули абахаар сагнай тулажа ерээ.

Светлана Гармаева:

- Тон зүб!

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй үүсхэл

Сэлэнгын ажаһуугшад мүнөө фейсбук холбоондо иимэ соносхол ехэ эдэбхитэйгээр тараана:

«Хүндэтэ Сэлэнгэ аймагай арад зон! Декабриин 13 «Шахтёр» соёлой байшан соо яажа түрэл буряад хэлэеэ аймагтаа сахихабибди гэhэн стратегическэ суглаан эмхидхэгдэхэнь.

Сэлэнгын аймагай захиргаан аймагайнгаа сомон бүхэнэй, hургуулинуудай, соёлой байшангуудай, хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дарганарые, харин тиихэдэ буряад хэлэндээ, соёл, ёhо заншалдаа тон нягтаар хандадаг, hанаагаа зободог арад зоноо энэ үдэр суглуулжа, яажа, ямар онол аргануудые хэрэглэжэ, түрэл хэлэеэ сахин дэмжэхэ тухай хэлсээ үнгэргэхэ.

Оршон сагай байдалаар харахада, буряад хэлэн орёохон байдалда орожо, илангаяа багашуулай, залуу хүбүүд басагадай дунда хэрэглэгдэхэеэ болижо, мартагдажа байна. 30-40-ѳѳд жэлэй хугасаа соо хосоржо үгы болохоор хараалагдана. Тиимэһээ залуушуулда хандажа, ямар арга боломжонуудые хэрэглээ һаа, яагаа һаамнай, түрэл хэлэмнай нютагтаа, гэр бүлэдөө хэрэглэгдэхэб гэһэн асуудалда харюу бэдэрхэбди.

Хүндэтэ нютагаархид, али нэгэн шиидхэбэриин асуудалнуудаар гү, али бодолнуудаараа хубаалдахыетнай энэ утаhаар хандахыетнай уряалнабди: 89148406285 (ватсап/вайбер)»

Жэлэй эсэстэ абтаһан энэ хэмжээ бусад аймагууд халан абаха аабза гээд найданабди.

facebook.com cайтһаа гэрэл зураг абтаба

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА