Общество 10 дек 2019 541

​​Буряад уласта фермернүүд мяханһаа эдеэ хоол буйлуулха талаар түлбэригүй һуралсал гараха аргатай

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман уласай мэдээсэлэй-методологическа түб болон Буряадай хүдөө ажахын академиин таһалгаряагүй һуралсалай түбтэй хамта «Эффективная и качественная переработка мясного сырья» гэһэн зүблөө үнгэргэхөөр түсэблэнэ. Хэмжээ ябуулга декабриин 12-то Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ эмхидхэгдэхэ юм.

Тус хэмжээ ябуулгада уласай мяханай үйлэдбэринүүдэй хүтэлбэрилэгшэд болон мэргэжэлтэд уригдана. Тэдэнэр мяханай һалбаринууд, хүдөө ажахын кооперативүүдые гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэ, «Меркурий» системэдэ ажал, мяханһаа буйлуулһан эдеэ хоолой классификаци болон бусад асуудалнуудаар хэлсэхэ. Тиихэдэ мяханһаа эдеэ хоол буйлуулха мастер-классуудта хабаадаха юм.

Красноярск хотын «СТВ-Сервис» бүлгэмэй менеджер-технолог Тамара Владимировна Домашевская мэргэжэлтэ шүүбэришээр уригданхай.

Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гү, али тодорхой мэдээсэл абаха гэбэл centrkoop@mail.ru гэһэн сахим хаягаар, 44-12-18 гэһэн утаһаар хандажа болого.Подать заявку на участие, а также получить подробную информацию можно на электронный адрес или по телефону:.