Общество 6 дек 2019 1307

​​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ

Амар сайн, хүндэтэ уншагшад! Хүбэн сагаан саһаар бушхан, үбэлнай морилбол даа. Тиигэжэ үбэлэй түрүүшын үдэртэ зорюулһан постнууд фейсбук холбоондо дэлгэрэнгыгээр дэлгээгдэбэ.

Шэнэ жэлээ хүлеэһэн Толя

Япондо тамиршанай намтараа түгэсхөөд, нютагтаа түбхинэһэн Анатолий Михаханов үбэлэй хаһада баярлаһан шэгтэй. Илангаяа декабриин 1-дэ мүшэрхэнэй саана зогсоһон зураг дороо иигэжэ бэшэбэ:

“Нүхэд, үбэлэй түрүүшын үдэрөөр амаршалнаб! Шэнэ жэлэй морилтор 30 үдэр үлөө. 12-дохи һарамнай аза жаргал, дулаахан ольһо гэртэтнай асараг лэ”.

Анатолий Михаханов

Амаралтын үдэр

Агын “Амар сайн” театрай хэблэлэй албанда ажалладаг Оюна Базарова үргэлжэ буряадаар постнуудые тунхаглана. Үбэлэй түрүүшын үдэрые баһал һайхашаан, иигэжэ бэшэбэ: «Сагай түргэн үнгэрхэ гээшэнь. Юугээшье мэдээдүйдэ шэмэрүүн хүйтэн, жабартайхан үбэлнай хүрэжэ ерэбэ. Амаралтынгаа үдэрнүүдые хүлеэжэ ядадаг багашуулнай бултааран дедындээ ошожо, шаг шууяатайгаар, аша туһатайгаар үдэрөө үнгэргэбэ. Зунай һүүлшын һарада малдаа нөөсэлжэ бэлдэһэн үбһэ тэжээлнай одоошье хорёодоо орожо, гэртэхинэймнай һанаан амараа, сэдьхэлынь тэниигээ.

Томо һүриеэ асалан задалжа, эбэртэ бодо малдаа ба хонидтоо эдихэ үбһыень хүбүүднай уридшалан бэлдэжэ, сүлөөгүй һалирбад. Хүйтэнэй сагта малайнгаа дэбидхэр һэлгүүлжэ, нёдондо түхеэрэгдэһэн балгааһанһаа хохиршье зөөгдэбэ. Адаглан харахада, жабарта «таалуулһан» улаахан хасартай хүбүүднай хабтайса жэрыһэн һүринүүдэйнгөө орой дээгүүр урагша хойшоо гүйлдэн, ажалай хоорондуур наадажашье һамбаашална. Баниин үдэр һэн тула, уһаяашье шэрэжэ үрдинэ.

Гэртэ газаагүй ехэл хүлгөөтэй. Басагамни эжытэеэ шагай шүүрэхэ ехэ дуратай юм. Олоороо сугларһан «арад зоноо» хооллуулха һанаатай тогооной дэргэдэ эрьелдэһээр байтаршни, һөөргэлжэ гэртээ бусаха сагшни тудажа ерэхэ.

Долоон хоног бүриин эгээл һүүлшын амаралтын үдэр иигээд лэ үнгэрдэг».

Cаһаншье хүхинэ

Дулма Содномова Агван хүбүүнтэеэ хөөрэлдөө хэһэнээ дэлгэбэ:

- Ямар ехээр cahaн унаба гээшэб!

- Мам, үсэгэлдэр үшөө үгы һэмнай. Яагаад ерэһэнээ ойлгобошьегүйб.

- Харгы замдаа үлгыдүүлэн унташоош. Саһаншье үсэгэлдэр байнгүй ороо. Ябаһан харгыемнай, уулзаһан модонуудые, гэрнүүдые абяа шэмээгүйгөөр хушаа.

- Хуу саһан соо тунашоол. Саһан баяртай. Үбэл ерээ. Али энэмнай намарай үбэл гү?

- Ёһотой үбэл ерээ. Хүл доромнай саһан хүхюутэйгээр хүршэгэнэнэ.

Facebook хуудаһанһаа гэрэл зурагууд абтаба

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА