Общество 6 дек 2019 453

​​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Москва хотодо эмхидхэгдэһэн «Алас Дурнын яармагта» хүрэбэ.

- Алас Дурнын яармагта Москва хотын ажаһуугшад болон айлшад үндэһэн үсөөн тоото арадуудай ёһо заншал, соёл уралигтай танилсаха арга ологодоо. Тиихэдэ гүрэнэй ниислэл хотын ажаһуугшад Алас Дурнын тойрогой заншалта эдеэ хоол амталжа, можо нютагуудтай дүтөөр танилсана, - гэжэ Юрий Трутнев хэлэбэ.

Москва хотын Арбадта Алас Дурнын тойрогой 11 можо нютаг худалдаа-наймаанай павильонуудые дэлгээ. Эндэ Камчатка, Чукотка, Хабаровска хизаар, Сахалинай можо, Приморье, Магаданай можо, Үбэр Байгалай хизаар, Приамурье, Еврейн автономно можо, Буряад Улас баян эдеэ хоолоо дэлгээ. Тиихэдэ «Алас Дурнын тайга» гэһэн газарта Алас Дурнын эдэй засаг тухай мэдээсэл интерактивна аргаар харуулагдана.


Бүхыдөө можо нютагуудаһаа 240 тонно эдеэ хоол яармагта асарагдаа.


Худалдаа-наймаанай павильонуудһаа гадуур можо нютагуудай зохёохы бүлэгүүд тоглолтонуудые табина. Буряад Уласай «Байгал» театр яармагай эмхидхэгдэһэн үдэрнүүдтэ үдэрэй 15 сагһаа 16 болотор «Байгал. Буряад. Ерээдүй» гэһэн наада олоной һонорто харуулна.

Яармагта үхибүүдтэ зорюулагдаһан нааданууд, мүрысөөнүүд, мастер-класссууд эмхидхэгдэнэ.


Алас Дурнын яармаг хадаа «Алас Дурнын тойрогой үдэрнүүд Москва хотодо» гэһэн хэмжээ ябуулгын шухала үйлэнүүдэй нэгэн болоно гээд тэмдэглэлтэй. Тиихэдэ Алас Дурнын тойрогой фестиваль Москвагай Экспоцентртэ декабриин 12-һоо 14 болотор эмхидхэгдэхэ.


Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд