Общество 3 дек 2019 380

​Волонтёрнуудай уласай фестиваль Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

Мүнөөдэр, декабриин 3-да, эрэмдэг бэетэй зоной үдэртэ дашарамдуулан, Буряад уласай мэдээсэлэй-эдэй засагай техникумда «Парк равных возможностей» гэһэн волонтёрнуудай командануудай уласай фестиваль эмхидхэгдэхэ. Эрэмдэг бэетэй зоной һаадгүй оршондо наадаха ниитэ нэгэ оршон байгуулха зорилготой хэмжээ ябуулга үнгэрхэ.

«Парк равных возможностей» гэһэн түсэл анха түрүүшынхиеэ улас дотор эмхидхэгдэнэ. Энэ нааданда хабаадагшад «Сумеречная аллея», «Беседка тишины», «Абилимпикс» гэһэн болон бусад һонирхолтой газарнуудаар ябаха. Энэ түсэлдэ хабаадаһан волонтёрнууд эрэмдэг бэетэй зонтой харилсаха, ажал ябуулха талаар шэнэ мэдэсэтэй боложо, саашадаа болбосоролой эмхинүүдтэ инклюзиин волонтёрнуудай ажал хүгжөөхэ юм.

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг