Общество 3 дек 2019 414

​​«Залуу мэргэжэлтэд» (Ворлдскиллс Россия) гэһэн чемпионадай уласай VI шата Улаан-Үдэдэ эхилбэ

Декабриин 2-то Улаан-Үдын «Кэпитал Молл» худалдаа-наймаанай түбтэ «Залуу мэргэжэлтэд» (Ворлдскиллс Россия) гэһэн чемпионадай уласай VI шатын нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо, Арадай Хуралай һунгамалнууд, Улаан-Үдэ хотын засаг дарга, Засагай газарай түлөөлэгшэд, ажалаар хангагшад, болбосоролой эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэд хабаадаа.

- «Ворлдскиллс» чемпионат хадаа ажалаа мэргэжэнги, техничнээр ябуулжа шадахымнай гэршэ болоно. Һайн мэргэжэлтэд хаанаашье, хэзээшье хэрэгтэй. Хаба шадалаа туршажа, мэргэжэлээ дээшэлүүлжэ байһан таанар, бэрхэнүүдтэ, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов хабаадагшадта хандаба.

«Залуу мэргэжэлтэд» (Ворлдскиллс Россия) гэһэн чемпионадта Буряад Уласай, Алтайн, Үбэр Байгалай хизаарай, Свердловско можын болон Монголой 262 хабаадагшад 38 шэглэлээр хаба шадалаа туршаха.

Чемпионадай уласай шата декабриин 2-һоо 6 болотор үнгэргэгдэхэ. Хабаадагшадай ажал 300 экспертнүүд сэгнэхэ. Уласай шатын мүрысөөндэ илагшад үндэһэн чемпионадай түгэсхэлэй шатада 2020 оной намар хабаадаха юм.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг