Общество 20 ноя 2019 533

​​Элбэг бэлигтэй Элбэг хүбүүн

Юрын үгэнүүдтэй аад, удха түгэлдэр шүлэгэй мүрнүүдые Интер­недтэ уншаад, хэн бэшээ гээшэб гэжэ ехэтэ һонирхоо бэлэйб. Тиихэдэмни Элбэг Зандраев гэжэ залуу хүбүүн байшоо. Һаяхана шүлэгүүдэйнь согсолбори нара харабал даа. Энэ ушараар Элбэгтэй уул­зажа харилсабаб.

Тракторист, уран зураашан, дуушан

Элбэг хадаа Могойто аймагай Хүһөөшэ нютагта түрэһэн бай­на. Тэндээ 6-дахи класс дүүргээд, түрэлхидтэеэ Могойто зөөжэ ерээ. Юһэдэхиин һүүлээр техническэ дун­да мэргэжэлэй 23-дахи һургуулида хүдөө ажахын тракторист-машини­стын таһагта ороһон. Эндэ һуража байхадань, эжынь хүбүүгээ Ура­лигай һургуулиин уран зурагай таһагта оруулһан юм. Тэндэ зурагай нюусатай танилсуулһан Сергей До­ржиев багшань саашаа Шэтын ехэ һургуулиин уран зурагай таһагта орохыень дурадхаһан байна. Трак­торист-машинистын мэргэжэлээ эрхим сэгнэлтэтэйгээр дүүргэһэн үнэмшэлгэ абаһан хүбүүхэн уран зураашан болохо хүсэлтэй дээдэ һургуулида һуража захалаа. Эгээл энэ үедэ Элбэг хүбүүнэй бэлиг элир­жэ эхилээ гэхэдэ, алдуугүй.

Уран зурагай таһагай оюутан ябахадаа, үнгэтэ будагай юртэмсын түлхюур оложо эхилээ. Оршон той­ронхи байгаали зурахадаа бэрхэ бай­наш гэжэ Сергей Павлуцкий багшань хэлэдэг һэн. “Хүдөө нютагай үглөө” гэһэн зураг зуража, түгэсхэлэй шал­галтаяа хамгаалһан юм. Гэхэ зуура, оюутан ябахадаа, Шэтэ хотын за­луушуулай байгуулһан “Бэлигүүн” гэһэн хамталигта оролсоод, дуу дуу­лажа эхилһэн. Дээдэ һургуулиингаа 2-дохи ангиин оюутан байхадаа, Ага­да эмхидхэгдэһэн “Гэсэр-Дангина” гэһэн харалганда хабаадажа, тойрог дотороо түрүүлээ бэлэй.

- Эгээл эндэ би тайзанай амта үзөө һэмби. Тиигэжэ дуу болон хүгжэмөөр һонирхожо эхилээб, - гэжэ Элбэг хөөрэнэ.

Угаа уһанда хаяагүй

Хүбүүхэн бага ябахадаа, бэлиг шадабарияа, хүсэл һаналаа балай­шье мэдүүлдэггүй байгаа бшуу. Тиимэл хадань эжынь Цыбегмит Цыденешиевна хүбүүнэйнгээ ажа­байдалайнь харгы аргаахан залажа үгөө гэлтэй. Хүбүүгээ хүдөө ажахын мэргэжэлдэ һургаха гэжэ шиидэ­хэдээ, гол түлэб хүбүүнэйнгээ бэ­лиг шадабари мэдээгүйдөө тиигээ бэшэ, харин зориг, эрмэлзэлыень хатуужуулхаал һанаа ёһотой. 15-тай хүбүүхэн хаанаһаа мэдэхэб даа, хэн­шье болохоёо байһанаа. Гэхэ зуура, хүнэй наһанайнгаа харгы шэлэлгэ­дэ үнэхөөрөөшье угай татаса шанга нүлөө үгэдэг ха юм. Элбэгэй нагасын талаһаа онсо бэлигтэйшүүл олон. Нагаса эжынь Дугарма Доржиевна Ага тойрогтоо мэдээжэ хүн, хүүгэдэй сэсэрлигые даагшаар ажаллаһан, өөрөө зураг зураха, юумэ зохёохо тус­хай бэлигтэй юм. Нагасанарынь гэ­хэдэ, Буряадай элитэ ирагуу найраг­ша, мэдээжэ сэтгүүлшэн, олон жэлдэ “Толон” сониной ахамад редактор ябаһан Баатар Шагдаров, Буряадай мэдээжэ уран зураашан Бальжинима Доржиев. Иимэл хадань хүбүүхэнэй бэеэ хүсэжэ эхилхэдэ, угай татаса ди­илэжэл шадаа.

Хүгжэмшэн болохо хүсэл

Элбэг дээдэ һургуулияа дүүргээд, Ставрополиин хизаарай Будёновск хото шадар сэрэгэй алба гараа. Тэндэһээ Ага нютагаа бусаад, жэлэй туршада Дулдаргын соёлой түбтэ тайзан зохёон байгуулагшаар ажал­лаа. Эндэ Элбэгэй зурадаг шадаба­ринь туһалаа. Элдэб наадануудта тайзан бэлдэдэг, зүжэгэй үйлэдэ та­арама үзэгдэлнүүдые табиха, зураг, соносхолнуудые зурадаг байгаа. Мүн ямаршье артистнарһаа дутуугүй то­глолтонуудта хабаадалсадаг һэн.

Хэрбэеэ энээнһээ урид Элбэг эжынгээ, багшынгаа дурадхала­ар мэргэжэл шэлэдэг байһан һаа, өөрынгөө дураар дуушан, хүгжэмшэн болохоёо хүсэһэн юм. Чайковскиин нэрэмжэтэ уралигай колледждо дуу­шанай таһагта һуража эхилээ.

- Би багадаа хүгжэмэй һургуули дүүргээгүй байгааб. Ното шудал­ха, фортепиано дээрэ наадажа һурахада бэлэн бэшэ ха юм. “Соль­феджио”, “Теория музыки” болон бусад хэшээлнүүд хэды хүшэршье һаань, үдэр бүри оролдосотойгоор һуража шудалаалби даа, - гэжэ Эл­бэг хөөрэнэ. Уралигай колледжын захирал Баир Турбяновай хэлэһээр, Элбэг шүлэг, дуу зохёодог байһанаа хэндэшье хэлэдэггүй һэн.

- Гэнтэ 4-дэхи курсын оюутан байгаад, “Шэнэ жэлэй баяр” гэжэ дуу зохёогооб гэжэ хэлэбэ. Тэрэ дууни­инь бултанда һайшаагдажа, пианист багша Анна Копылова аранжировко хэжэ үгэһэн юм. Һүүлдэнь энэ дуун­дань бидэ клип зохёожо табяа бэ­лэйбди. Һуралсалдаа ехэ оролдосо­той, угаа ехэ бэлигтэй хүбүүн, - гэжэ Баир Борисович тэмдэглэбэ.

Хүгжэмэй колледж Элбэг 2018 ондо дүүргээд, мүнөө Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй теа­трай хоорто дуулана.

Шүлэг бэшэнэ, хүгжэм зохёоно

Дүрбэн тээшээ тэгшэ бэрхэ гэхэ гү, али найман тээшээ бэлиг шадаба­рияа хүгжөөжэ ябаһан залуу хүбүүн таба-зургаан жэлэй туршада буряад хэлэн дээрэ шүлэгүүдые зохёожол байгаа. “ВКонтакте” гэжэ сүлжээн соо “Яһал ха” гэжэ хуудаһа нээгээд, шэнэ бүтээлнүүдтэеэ танилсуул­даг. Тэрэ шүлэгүүдыень залуушу­ул ехэтэ дэмжэнэ, буряадаар хүсэд ойлгохошьегүй һаа, дабтан сээжэл­дэдэг болонхой.

Буряад Уласай Засагай газа­рай соносходог “Буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ” гэһэн харалганда ила­жа, Элбэг Зандраев өөрынгөө ном хэблүүлхэ эрхэдэ хүртэһэн байна. Энэ дэмжэлтын ашаар гарта барю­убшатай, удхаараашье яһала гүнзэгы ном нара хараба гээшэ.

Иимэ бэлигтэй хүбүүн алишье шэглэлдээ урагшатай ябана. Зүгөөр фортепиано дээрэ наадажа, шэнэ дуу зохёоходоо, сэдьхэлынь тон ехэ­эр баясадаг юм байна. Саашадаа хэн болохоб гэжэ саг харуулха. Гэбэшье, мүнөө Элбэг сэдьхэлһээ гараһан мүрнүүдые

Автор: Цырегма САМПИЛОВА