Общество 19 ноя 2019 593

​​Буряад Уласта түрүүшын үхибүүтэй болоһон хоёр мянганһаа дээшэ гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртөө

2019 оной эхилһэн сагһаа хойшо түрүүшын үхибүүтэй болоһон (үргэжэ абаһан) гэр бүлэнүүдтэ 21986 түхэриг түлэгдэнэ. Байгша оно ноябриин 15-най мэдээгээр, нэгэ доро түлэгдэдэг энэ тэдхэмжэдэ хүртэхэ гэжэ 3981 эрхэтэн хандаһан байна.

Түрүүшын үхибүүндэ түлэгдэдэг тэдхэмжэдэ хүртэхын түлөө нюур гэршэлһэн данса, үхибүүнэй түрэһэн тухай үнэмшэлгэ, үхибүүн Ород гүрэнэй эрхэтэн гэһэн данса, гэр бүлын бүридэл тухай данса, банкын счедой данса хэрэгтэй. Энээн тухай тодорхой мэдээсэл ниигэмэй хамгаалгын яаманда абажа болоно.

Читайте также