Общество 15 ноя 2019 581

​​Москва хотын ажаһуугшад болон айлшад Буряад уластай квестын аргаар танилсаха

Байгша оной ноябриин 8-һаа Москвагай метро «Алас Дурнын экспресс» гэһэн поездын бүридэлдэ Буряадтай танилсуулһан вагон ябана. Гурбадахияа эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуулга хахад жэлэй туршада үнгэрхэ юм.

«Алас Дурнын экспрессэй» вагон бүхэндэ QR-код хэрэглэжэ, харгыда ябаһан хүн бүхэн квестдэ хабаадаха аргатай. Тиихэдэ тэдэнэр очно болон заочно шатада оролсохо. Заочно шатада вагон соо викторинада хабаадахаар. Тиихэдэ асуудалнууд Алас Дурнын федеральна тойрогой бүхы можо нютагуудта хабаатай байха. Буряадта хабаатай асуудалнууд Улаан-Үдэ, Байгал, уласаймнай байгаали, түүхэ, ёһо заншал, соёл, хэлэн, географида зорюулагдаха.

Заочно шатада ороһон хүнүүд саашадаа очно шатада хабаадаха аргатай. Тэдэнэр декабриин 12-һоо 14 болотор Экспоцентртэ «Москвада Алас Дурнын үдэрнүүд» гэһэн хэмжээ ябуулгын үедэ эрдэм мэдэсэеэ шалгаха.

«Алас Дурнын ехэ квест» апрелиин 30 болотор үнгэргэгдэхэ. Хэмжээ ябуулга тухай тодорхой мэдээсэл https://quest.ddv.moscow/ гэһэн сайтда абажа болоно.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг