Общество 14 ноя 2019 747

​​Үхибүүдые абарагша

Ольга Лосова

Yглөөнэй арюун наранаар Захаамин хотын гудамжаар аалихан сэб гэмэ ябадалаар гэшхэлжэ ябаhан эхэнэрые хүн бүхэн дохин мэндэшэлнэ. Аймагай хүүгэдэй поликлиникын үүдые аргаахан татажа, таhагтаа ороод, сагаан халаадаа үмдэжэ, дуратай ажалайнгаа үшөө нэгэ үдэрые эхилнэ. Коридор соо хүүгэдэй энеэдэн, шаг шууяан, уйлалдаан. Yдэр бүхэндэ шагнадаг, сэдьхэлээрээ мэдэрдэг, эжы мэтэ алтан гараараа жэгнэдэг энэ хүмнай хадаа эмшэн Ольга Петровна Лосова болоно.

Энэл наhанайнгаа харгыгаар ажалдаа габшагай алхалhаар байтарнь, эгсэ табин жэл үнгэршэбэ. Залитайхан эршэтэй наhаяа hанахадань, энэл hаяхан шэнги нюдэнэйнь урдуур үнгэрнэ.

Ольга Петровна Лосова Эрхүү можын Алайрай Нельхай нютагта 1945 оной январиин 10-да ажалша үнэр баян бүлэдэ түрэhэн намтартай. Абань найман классай hургуули дүүргэhээр, колхозые хүтэлбэрилһэн, Агуу дайнай ветеран юм. Эжынь – нарайлалгаар мэргэжэhэн эмшэн. Гэр бүлэдөө 5 үхибүүд: 3 басагад, 2 хүбүүд ехэл эбтэй эетэйгээр үндыhэн юм.

Эжыдээ адли эмшэн болоо

Улаан-Yдын 42-дохи hургуули амжалтатайгаар дүүргээд, медучилищида hурахаяа ороо бэлэй. Дүүргэхэтэеэ сасуу урагшаа, гансал урагшаа дабшаhаар, Томск хото зорижо, мединститудай оюутан боложо жаргаа hэн. Эжыгээ дахажа, бага наhанhаа эмшэн болохоб гэhэн хүсэлынь одоошье хүсэлдүүлэгдэхэ тээшээ болоо ха юм. Наhанайнгаа харгыгаар урматай, урагшатай алхалжа ябаhаар, заяанайнгаа илдамхан ганса нүхэртэй золгожо, III курсда айл болоо hэн. Нүхэрынь заха холын Захааминай Yлэнтэ hайхан тоонтотой. Хуби заяандаа баяртай наhанайнгаа нүхэр Пётр Будаевич Дамбаевтай нэгэл харгыгаар суг хамта алхалаа. Отошо бурханhаа заяатай эмшэн мэргэжэлтэй хоёр Захаамин нютагаа бусажа ерээ бэлэй.

Ажалайнгаа намтарые Санагын больницада ахамад врачаар эхилээ. Тэрэ гэhээр хэды олон жэл үнгэрөөб. Ольга Петровна үхибүүдэй аргашан хадаа эдир заахан хүүгэдые эмшэлжэ, эдэгэхэдэнь, энеэбхилhэн шарайень харахадаа, hанааниинь тэгшэржэ амардаг.

Үдэршье, һүнишье – үргэлжэ ажалдаа

1995-1998 онуудта Улаан-Yдынгөө Семашкын нэрэмжэтэ больницада амжалтатайгаар хүдэлжэ ерээд, Захаамин аймагай үхибүүдэй аргашанаар, хүүгэдэй поликлиникын таhагые даагшаар, хожомынь нарайлалгын гэртэ ажаллажа, Ольга Петровна Захааминай больницые даагшаар хүдэлмэрилhэн А.Д.Доржиевтай хамта хүүгэдэй реанимационно таһаг нээhэн түүхэтэй.

Иимэ харюусалгатай ажалда хүдэлжэ ябахадаа, нэгэтэшье эсээб гэжэ дуу гараhыень нүхэдынь hанадаггүй. Yдэршье, һүнишье ажалаа орхидоггүй эхэнэр - энэл даа.

Олон удаан жэлнүүд соо аша үрэтэйгөөр ажаллаhанайнгаа урманда Ольга Петровна гүрэн түрын шагналнуудта хүртэхэл ёhоороо хүртэhэн. Аймагай захиргаанай, аймагай эмнэлгын газарай профсоюзна хорооной олон тоото грамотанууд болон Баярай бэшэгүүдhээ гадна, ойн баярай медальнууд сээжыень шэмэглэнэ. Хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдыень тоолобол: Россиин хүндэтэ донор, Закаменск хотын хүндэтэ эрхэтэн, “Алтан зүрхэн”, Буряад Уласай габьяата эмшэн, дээдэ шатын эмшэн гэhэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэнхэй. Yдэшын наран үндэр хадын саагуур хоргодобо хэбэртэй. Yндэр наhанай дабаа гаталжа ябаашье хадаа, ямаршье сагта хүүгэдэй ами наhа абархаар бэлэн байдаг эмшэндэ амархан унтаха нойр байдаггүй.

Лосовтоной гэр бүлын жасаһаа гэрэл зураг абтаба

Золто ЖАМСУЕВ

Читайте также