Общество 13 ноя 2019 505

​​Сорогто – соо шэнэ һургуули

Ахын Сорог һууринай ажаһуугшад өөһэдынгөө хүсөөр хүүгэдэй сэсэрлиг бодхоогоо.

Һүүлэй табан жэлдэ Сорогой хүүгэдэй сэсэрлиг өөрын байрагүй байгаа. Тэдэнэр интернат-һургуулиин болон амбулаториин байшануудта түбхинэн ажаллаа. Тиимэһээ “Улыбка” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигэй байшаниие бодхоохо гэжэ нютагай зон шиидээ.

Үнинэй баригдажа эхилһэн аад, орхигдошоһон байшаниие заһабарилжа эхилээ. Тиихэдээ барилгын хэрэгсэлнүүдые өөрынгөө хүсөөр худалдажа абаа. Нютагай ажаһуугшад иигэжэ хэды оролдобошье, энэ томо байшан даажа дүүргэхэ аргагүй байшоо. Алас Дурнын тэдхэмжын программада оруулагдажа, барилгын ажалнууд түгэсхэлдөө хүрэбэ.

- Мүнөө манай сэсэрлигтэ 45 үхибүүд хоёр бүлэгтэ хубаараад ябана. Хоёр байшан руу тэдэмнай ябажа, хүмүүжүүлэгдэдэг һэн. Харин мүнөө үхибүүдээ хубаажа, бүлэгүүдые байгуулхабди, - гэжэ сэсэрлигые даагша Евгения Аюшеева баяртайгаар хөөрэнэ.

Энэ сэсэрлигтэ бүхыдөө 13 хүн хүдэлнэ. Хүмүүжүүлэгшэдтэ болон багшанарта амарха болон ажалаа түсэблэхэ тусхай таһалганууд түхеэрэгдээ. Наадалгын, унталгын, хатарай болон бусад таһалганууд һаруул, уужам болоо. Шэнэ бараан, нааданхай, һуралсалай хэрэгсэл худалдан абтаа. Мүн тиихэдэ эдеэ хоол бэлдэхэ таһалгань шэнэлэгдээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ажалай хэрэгээр Аха аймагаар ябахадаа, сэсэрлигэй нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

- Үхибүүдтээ иимэ ехэ анхарал хандуулжа байһандатнай урмашамаар. Юуб гэхэдэ, бүхы нютагаархин сугларжа, хүүгэдтээ шэнэ байшан бодхообо ха юмта, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо амаршалаа.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зураг

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Читайте также