Общество 12 ноя 2019 693

​​Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Вадим Кантортой Байгалай колледжын оюутад уулзаба

Улаан-Үдэдэ Байгалай колледжын оюутад Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Вадим Кантортой уулзажа, хэдэн асуудалнуудые табиһан байна.

Залуушуул «Бурятзолото» компаниин саашанхи хуби заяан тухай һонирхоо. Энэ компанида оюутадай зариманиинь үйлэдбэриин практикаяа гараа гээд тэмдэглэлтэй. Ажалай үедэ гэмэлтэхэ ушарнууд тухай сайдта асуудал табигдаа. Тиихэдэ һуралсалай практика гараха, эрдэм мэдэсэеэ бэхижүүлхэ һуралсалай полигон байгуулха тухай оюутад Вадим Канторто хандаһан байна.

Полигон байгуулха асуудалда харюусахадаа, байгаалиин сайд тэрэ ямар түхэлтэй байхаб гэжэ тайлбарилжа данса бэшэхыень оюутадта хандаа. «Удаань энэ асуудалаар Засагай газарта хандахабди», - гэжэ сайд хэлэһэн байна.

Оюутадай һанаа зобоһон шухала асуудалаар Даба Будажапов сайдһаа һонирхоһон байна. Тэрэ Буряад Уласай уурхайн ажалай үйлэдбэринүүдтэ ажалда орохоор байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманда Байгалай колледж дүүргэгшэд тухай мэдээсэлэй бааза байгуулха арга бии гээшэ гү гэжэ асуугаа.

Энэ асуудал шиидхэхээр гэжэ байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд мэдүүлээ.

Шухала асуудалнуудые шиидхэхэ зорилготойгоор иимэ уулзалгануудые гурбан һарын нэгэ удаа эмхидхэжэ байха тухай Вадим Кантор дурадхаа.

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг