Общество 8 ноя 2019 3327

​​Түрүү ябаһан түрэлхидни

Манай редакциин хаягаар хоморой шухаг гэрэл зурагууд орожол байдаг. Теэд энэ удаа илангаяа һонирхолтой, түүхэтэ зурагуудай ерэһэндэ урмашан, уншагшадайнгаа һонорто шууд хүргэхэмнай.

Түрүүшын гэрэл зураг дээрэ - Андрей Тимофеевич Трубачеев, Томскын эмнэлгын дээдэ һургуули дүүргэһэн, Буряад-Монголой АССР-эй элүүрые хамгаалгын түрүүшын сайд, минии таабайн нагаса (эбиигэйнь аха).

Даниил Алтаевич Абашеев, эбиимнай нагаса, тэрэнэй эгэшэ Татьяна Алтаевна манай Анна Георгиевна Богдановагай эбии байгаа.

Даниил Абашеев Монголдо ажаллаха үедөө. Цыбен Жамсарано тэрэ хоёр эгэшэ дүү Анна, Варвара Вампиловануудтай гэрлэһэн базанар байгаа.

Г.Н. Богданов таабаймнай үеэлэнэр Родион Николаевич Богданов, Кирилл Николаевич Богданов (зогсонод). Михаил Николаевич Богданов – мэдээжэ эрдэмтэ, Константин Николаевич Богданов (һуунад).

Минии таабай Георгий Николаевич Богданов Эрхүүгэй семинарида һуража байхадаа. Сусанна эгэшэнь, ахань.

Минии эбии А.Г. Богданова (4-тэй байхадаа) үеэлэ ахатаяа Владимир Афанасьевич Богдановтай (Тывагай Болбосоролой яаманай түрүүшын сайд).

Минии түрэлхид Будажап Дондобон, Анна Георгиевна Богданова, Валентин ахань.

Дондобэ Цыден – эсэгымнай эгэшэ, Ленинградай Горно дээдэ һургуули дүүргэһэн, түрүүшын буряад эхэнэр-хадын инженер.

Анна Даниловна Абашеева – эбиимнай үеэлэ эгэшэ, Россиин габьяата врач-хирург.

Минии аба Б.Д. Дондобон – Сэрэгэй дээдэ һургуулида, фронт мордохынгоо урда, Москва, 1942 он. Политрук, 1943 ондо баатарай үхэлөөр унаа.

Минии ууган аха В.Б. Дондобон– врач, республикын түрүүшын анестезиологуудай нэгэн, Москвада ординатура дүүргэһэн.

Анна Георгиевна Богданова үхибүүдээрээ.

Эдэ гэрэл зурагуудые Нина Дондобон эльгээгээ

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл