Общество 6 ноя 2019 841

​​Үхибүүдтэ – үдын хоол

Буряад Уласаймнай эхин ангиин hурагшад 2020 онhоо эхилжэ, hургуулидаа түлөөhэгүйгөөр халуун хоол бариха аргатай болохонь. Иимэ шиидхэбэри Ород Уласай хуулида нэмэлтэ оруулагдаhантай холбогдуулан абтаба. Тиигэжэ энэ хэрэгтэ ганса Улаан-Үдэдэ 369 сая түхэриг гаргашалагдаха юм ха.

Ерэхэ жэлһээ эхин классай hурагшадта бултандань халуун хоол үгтэдэг болохо. Тиихэ мүртөө эдеэнэйнь шанар СанПиНэй эрилтэнүүдтэ дүүрэн таараха ёhотой, - гээд, Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков дуулгаа.

Ородой Гүрэнэй Дүүмын hунгамал Алдар Дамдиновай тэмдэглэhээр, энэ хэрэгтэ үшөө Буряад Уласай hанhаа мүнгэн хэрэгтэй болохо.

Энэ хуулиин хүсэндөө оротор 60 үдэр үлөө. Ганса Улаан-Үдэдэ 1-4-дэхи ангида 28 819 hурагша hурана, тэдэниие халуун хоолоор хангахын түлөө 369 сая түхэриг хэрэгтэй, - гээд, hунгамал тэмдэглэнэ.

Мүнөөдөө БуряадУластамнай 43,5 мянган хүүгэд һургуулидаа хоол баридаггүй юм байна. Эрэмдэг бэетэй, гэртээ олон үхибүүдтэй айлай, мүн тиихэдэ ядаруу байдалда ороhон айлай хүүгэд түлөөhэгүйгөөр hургуулидаа хоол бариха эрхэтэй.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Автор: Булат БАДМАЕВ