Общество 6 ноя 2019 796

​​Номой санда морилогты

Үнгэрэгшэ долоондо Улаан-Үдын Восточный тосхондо модельнэ номой сан нээгдэбэ.

- Иимэ шэнэ түхэлэй номой санда ажаhуугшад сугларжа, сүлөө сагаа үнгэргэхэ аргатай болобо. Бултанда hайшаагдаха байха. Илангаяа үхибүүдээрээ ерэжэ, олон шэнэ юумээр hонирхохо, ажаhуугшадай эгээл дуратай газар болохо бэзэ, - гэжэ Буряадай соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлэнэ.

Номой сангай байшан hэльбэн шэнэлэгдээ, хэрэгтэй оньhон түхеэрэлгэ абтаад тодхогдоо. Мүн эрэмдэг бэетэй зондошье hаадгүй ябаха арга олгогдоо. Номой сангай талмайнь 177 дүрбэлжэн метрhээ 377 болотор үргэдхэгдэжэ, табин хүнэй hууритай байһан һаа, мүнөө 140 хүниие багтааха болобо.

Уншагшад ганса ном, сэтгүүл уншаха аргатай бэшэ, харин сүлжээ холбоондо нэбтэржэ, Ород гүрэнэйнгөө алишье нютагта байhан номой сангай баялигтай танилсаха боломжотой. Гадна үхибүүдэй наадаха тусхай таhалга байха. Элдэб янзын хэшээлнүүд үнгэргэгдэхэ. Юрэдөө, хүнэй ашаглаха, хэрэглэхэдэ зохид байхын түлөө бүхы юумэн зохёогдонхой.

Энэ хэрэг «Соёл» гэhэн үндэhэн түсэлэй аргаар бүтээгдэбэ гээд хэлэхэ шухала. Тус хэмжээ ябуулгада 5 сая түхэриг гаргашалагдаа. Дээрэhээнь уласай Засагай газарай мүнгэн һанhаа нэмэгдэжэ, 2,7 сая түхэриг ороhон байна.

«Соёл» гэhэн үндэhэн түсэлэй аргаар иимэ шэнэ түхэлэй номой сангууд Шэнэ Бэрээн, Хяагтын Адаг, Хэжэнгэ нютагуудта энэ жэлэй дүүрэтэр нээгдэхэ. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 35 сая түхэриг гаргашалагдаба.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Автор: Булат БАДМАЕВ