Общество 29 окт 2019 605

​​«Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн буряад хэлээр мүрысөөндэ 700 һурагшад хабаадаа

«Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн заншалта урилдаан Ивалгын дасанда октябриин 26-да 31-дэхиеэ үнгэрбэ. Тус хэмжээ ябуулга Д.Д. Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай “Даша Чойнхорлин” ехэ һургуулида 2014 оной июнь һараһаа һуралсалай жэлэй октябрьһаа май хүрэтэр үнгэргэгдэдэг.

Буряад хэлээр эрдэм мэдэсэеэ шалгахаяа уласай аймагуудай болон Улаан-Үдэ хотын 700-гаад һурагшадай 82 команда ерээ. Хабаадагшадай хахадынь шахуу ниислэл хотымнай һурагшад байгаа, тэдэнэй олонхинь энэ урилдаанда анха түрүүшынхиеэ оролсоо. Ивалгын дасанда буряад хэлэ ба соёл мэдэсээр урилдахаяа элдэб яһанай хүүгэдшье ерээ гээд тэмдэглэлтэй.

Урилдаанда хабаадагшад уран зохёол, дуу хүгжэм (морин хуур дээрэ наадаа, ород совет дунуудые буряад хэлэн дээрээ оршуулаад, тэрэнээ гүйсэдхөө), Этигэлэй хамба ламын үдэр бүриин һургаалнуудые хэр зэргэ мэдэхэ байһанаа харуулаа. Уран гартанай мүрысөөндэ басагад хониной арһаар бээлэй, хантууз оёжо, нооһоор оймһо нэхэжэ, хүбүүд өөһэдөө модон хүнэг гэртээ хээд ерэжэ, тэрээн тухайгаа тайлабрилжа үгөө. “Хии морин” гэһэн сэдэбээр пластилинаар урлаһан ажалнуудай үзэсхэлэн дэлгээгдээ.

Бэшүүр аймагай Дунда Харлан һууринай түлөөлэгшэдэй команда урилдаанда илажа гараа.

Һүүлэй жэлнүүдтэ Харланай хүүгэдэй илалта туйлахань гайхалгүй болонхой, юуб гэхэдэ, Бэшүүр аймгай Дунда Харлан сомоной засаг дарга Бэлигто Жигжитов өөрөө үхибүүдтэй хамта бэлэдхэлэй ажал ябуулдаг, тэдэниие асарха талаар мүнгэ бэдэржэ олодог гэж эмхидхэгшэд тэмдэглэнэ.

- 2019 ондо манай ахалагша ангиин һурагшад һургуулияа түгэсэжэ, эхин шатын ба дунда ангиин үхибүүдые суглуулжа шэнэ команда бүридхөөб. Мүнөөдэрэй илалта ехэ хүлеэгдээгүй. Илахабди гэжэ найдажа байгаашье һаа, энэ багашуултай амжалта туйлахань хэсүү гэжэ хэлэгдэһэншье байгаа. Бидэ ехэ баяртайбди, - гэжэ Бэлигтэ Жигжитов хэлэбэ.

Буряад хэлэ хамгаалха ба үндэһэн соёл хүгжөөхэ талаар иимэ урилдаа зохёон байгуулжа байһан Ородой Холбоото Уласай Буддын шажанай заншалта Сангхада талархалаа мэдүүлжэ Дунда Харлан сомоной засаг дарга хэлээ.

«Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн урилдаа зохёон байгуулагшад: Буддын шажанай заншалта Россиин Сангха, Дамба Даржа Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай “Даша Чойнхорлин” ехэ һургуули.

Ородой Холбоото Уласай Буддын шажанай заншалта Сангхада буряад хэлэнэй урилдаа “Буряад үнэн” хэблэлэй байшан дэмжэлгээр үнгэргөө. Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаанай мэдээсэлэй бодолгын хороон мүнгэ һомолоо.

Анна Огороднигой гэрэл зураг