Общество 22 окт 2019 757

​​«Хошон зугаа»

Бэлигтэй найруулаг­ша, уран зохёолшо Та­тьяна Бальжинима­евна ХАМАГАНОВА «Хошон зугаа» гэжэ ном һаяхана хэблэлдэ гаргаа. Бээлэйн шэнээн хадань одоол хар­маан соогоо хээд, олониие хүхеэжэ ябамаар лэ! Энэ номһоонь хэдэн хэһэг - та­най анхаралда.

Үйлсэдэ уулзаад

- Ямар һонигүйгөөр энэ зун үнгэрбэ гээшэб...

- Би тиигэжэ хэлэхэгүй байнаб. Хахад зун халуун, хуурай байгаа, теэд һүүлдэнь бороо яһала ороо ха юм. Сэсэг набша ургаа. Минии һанахада, гоё зун болоо даа.

- Би ондоо юумэн тухай халагланаб.

- Юун тухай?

- Хэды олон нүхэдтэй, хэды олон түрэлтэй бай­гаа гээшэбиб. Бэе бэен­дээ айлшалдаг, уулзадаг, хөөрэлдэдэг байгаабди. Хүхюун байгаа! Мүнөө хэн­шье үгы. Бултыень тэрэ зо­лиг абашоо!

- Юу хэлэнэш? Архи гү?

- Үгы! Дача!

Кабинет соо

- Улзы Бабуевич, таниие амаршалжа байнаб.

- Юугээр?

- Та дахин һамга абаа бэшэ гүт?

- Аа, тиигээб, тиигээб. Бишни шабгансаяа хаяад, за­луу һамга абааб!

- Шадалтай байнат!

- Өөрөө гайханаб, хайшан гээд болошобо гээшэб гэжэ!

- Гансал урид мэдүүлхэ гэнэб! Залуу һамган танай залуу наһые ута болгоошье һаа, наһыетнай хороожорхи­жо болохо.

Һамганиинь үбгэндөө

- Дампил, сай уухаяа ерэ! Ерыш наашаа, сай уухаяа!

- Ямар юумэ шанаад, һүүхирнэбши?

- Хараад, тэһэ баярлахаш!

- А, амтатай юумэ бэлдээ гүш?

- Үзыш!

- Фу. Яагаа ехээр дабһалаабши?

- Ой,...шамда дуратай ха­даа дабһалжархёо хаб даа...

- Ямар ехээр намда дур­лаа хүмши, үшөө торт соогоо дабһа хэжэрхихэ!...

Татьяна ХАМАГАНОВА