Общество 11 окт 2019 538

​​Эрмэлзэл ехэтэй эрхимэй эрхимүүд

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай багша Жаргалма Эрдынеева 

Багшын хүнгэн бэшэ ажалда ябажа, бахархама амжалтануудые туйлаад, түрын засагай соносхоһон түрүү һургагшадай урилда­анда уридлажа гараһан урагшаа һанаатай, урма зоригтой, ухаан түгэлдэр мэргэжэлтэдые хүндэлэн ёһолхо уулзалга урда долоондо ула­сай ниислэлдэ үнгэрөө.

Урмашуулгада хүртэгшэд урматай

Ородой Холбоото Уласай үмэнэһөө жэлдээ нэгэ олгогдожо, багшанарай мэргэжэлтэ һайндэртэй дашарамду­улан дамжуулагдадаг, тус тустаа 200 мянган түхэригэй хэмжүүртэй 10 шанда хүртэгшэд үнгэрһэн гарагай зургаанда Зүблэлтэ талмайн зүүн талада оршодог Засагай газар руу уригдаһан байна. Манай уласай бюд­жедтэ һомологдоһон 50-50 мянган түхэриг хэмжээнтэй 14 шан баһал тэндэ хуулита эзэдэйнгээ гарта оро­бо гээшэ.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Алдар Дамдинов, уласаймнай хуули зохё­он гаргадаг зургаан болохо Арадай Хуралай Ниигэмэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марко­вец, Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Цыбикжапов, болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баяр Жалсанов гэгшэд эрхим багшанарые амаршалаа, һайхан үреэлээ тэдэнэртэ хэлээ.

Үнгэргэгдэһэн урилдаанда 94 мэдүүлгэ ороһон юм. Тэдэнэй дии­лэнхи олониинь, 64 мэдүүлгэ, хүдөө аймагуудһаа эльгээгдээ. Тиихэдэ Хойто-Байгалай манлай болоһон Северобайкальск хотын 1 һургагша, үнгын гэрэлээр баян үргэн ниис­лэлэймнай 29 багша хабаадалсаа. Үндэһэн буряад, ород хэлэн ба хари хэлэнүүдэй, уран зохёолой, эхин ангинуудай, тоо бодолгын, физи­кэ болон сахим мэдээнэй, байгаа­ли шэнжэлэлгын болон химиин, газар дэлхэй шудалалай, түүхэ ба технологиин, бэеын тамирай болон уран зурагай багшанар мэдээжэ энэ мүрысөөндэ оролсоһон байгаа.

Бүхы талаһаа сэгнэгдээ

Эрхим багшанарые элирүүлхэдэ, нэн түрүүн шабинарайнь туйлал­тануудые, тэдэнэрэй Бүхэроссиин олимпиадада хабаадажа шалгарһые, мүн тиихэдэ һургагшадай классһаа гадуур ябуулдаг ажалыень шүүгшэд хараада абаһан байха юм. Хүндэшье һаа, хүндэтэй энэ хүдэлмэридэ яба­хадаа, хүүгэдые хүмүүжүүлхэ та­лаар үдэр бүри бэелүүлжэ байгаа программануудайнь үндэр ехэ үрэ дүн, ондо ондоо арга шадалтай, эр­дэм мэдэсэтэй һурагшадые мүнөө үеын онол аргануудаар дүршүүлэн һургажа байһаниинь сэгнэгдээ бшуу. Хэшээлээ ганса үнгэргөөд, һанаа амархан ябаха бэшэ, өөрынгөө хүгжэлтэдэ онсо анхарал табижа, түргэдэһэн сагтаа тааруу байха гэжэ оролдодог багшанар шүүгшэдтэ илангаяа һайшаагдаһан байна.

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай эхин ангиин хоёр багша эрхим арбанай тоодо оролсоо. Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай – 14-дэхи гимназиин, 35-дахи, 49- дэхи дунда һургуулинуудай, Россиин 59-дэхи гимназиин, эрэмдэг бэетэй хүүгэдэй һурадаг 60-дахи дунда, 61- дэхи лицей-интернадай һургагшад урилдаанда уридлаа. Мүн тиихэдэ Ярууна аймагай Нарһатын 2-дохи дунда һургуулиин, Байгал шада­рай аймагай Турунтаевын гимна­зиин багшанар баһал 200 мянган түхэригэй шанда хүртэһэн байна.

Буряад Уласай мүнгэн санһаа үгтэхэ шангуудта Хяагта хотын 2-дохи, Закаменск хотын 1-дэхи ба 5-дахи, Хурамхаан тосхоной 1-дэхи, Муяын аймагай Таксимогой А.А. Мезенцевэй нэрэмжэтэ 1-дэхи, Ивалга аймагай Оронгын Н.Г. Бал­даногой нэрэмжэтэ, Хэжэнгэ ай­магай Новокижингинскын болон Бэшүүр аймагай Шэбэртын дунда һургуулинуудай багшанар хүртөө. Эрхимүүдэй тоодо мүн лэ Улаан- Үдын 1-дэхи һургуулиин хоёр баг­ша, 25-дахи, 32-дохи, 49-дэхи дунда һургуулинуудай, 14-дэхи гимназиин һургагшад оролсоо бшуу.

Сайд дарга амаршалаа

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай 2018 оной тогтоолоор тус мүрысөөн эмхидхэгдэдэг болонхой гээд һануулая. Үнгэрһэн һуралсалай жэлэй эсэс багаар хэрэгтэй олон дансануудаа эрхим багшанар шүүгшэдэй анхаралда дурадхаһан юм. Дээдэ гарай һургагшадые сэг­нэгшэдэй харюусалга аргагүй ехэ. Болбосоролой яаманай мэдээсэһээр, тэдэнэй тоодо һуралсалай эмхи зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд, һургашадай түрэлхид болон олони­итын түлөөлэгшэд, мэргэжэлтэдэй хамтаралай гэшүүд оролсоо.

Урмашуулга барюулха ёһолол манай уласта заншалта боложо, бүхы дэлхэйн һайндэрлэдэг Баг­шын баярай үдэр Буряадаймнай эр­хим һургагшад дабхар баяр тэмдэ­глээ. Энэ үдэр болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баяр Жалса­нов тэдэниие амаршалхадаа: “Эр­химэй эрхимүүд байһанайтнай түлөө, манай барижа байһан шэнэ һургуулинуудта дулаахан амисхал оруулха шадалтай, үхибүүдтэмнай ерээдүйе зааха аргатай байһан тан­даа баяр хүргэнэб”, - гэжэ тэмдэ­глээ. Эрдэм һуралсалай, болбосоро­лой һалбариие бүримүһэн дэмжэжэ байһанайнь түлөө уласай Толгойлог­шо, Арадай Хурал ба Засагай газарта сайд баяраа мүн лэ мэдүүлээ.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дурадхаһан гэрэл зураг

Автор: Василий ЦЫБИКОВ