Общество 27 сен 2019 2741

​​Шэнэ сагта сэдьхэлэйнгээ баяр бү унтараая!

Манай хүгшэн аба Будажап (Лубсан-Ешэ) Бадмаевич Баи­нов 7 хүбүүд ба 1 хүүхэнтэй байгаа. Тэрэ 1940 ондо Москвада үнгэргэгдэһэн Буряадай соёл искусство болон уран зохёолой түрүүшын декадада хабаадалсаһан юм. 

Түрүүшын гэрэл зураг дээрэ - Будажап Баинов Цэдэн–Дамба хүбүүтэеэ Москва хотодо.Минии аба Дамба Будажапович Баинов дайнай урда тээ Москвада түүхын-архивна институдта һураһан. Хуушан монгол, түбэд хэлэ бэ­шэг мэдэдэг һэн. Мүнөө жэл абынгаа хуушан монгол хэлээр бэшээтэй домог оршуулжа, түрэлхидөө урижа, хөөрэжэ үгөөб.

Гарма Будажапович Баинов баабаймнай лама байһандаа, түрмэдэ һуулгагдаа һэн. 4 хүбүүн, 1 басагатай. Хүбүүдынь булта уран дар­хашуул: Дэмбрэл Гармаевич мүнөө Москвада мэдээжэ скульптор Даши Намдаковой мастерскойдо хүдэлнэ. Ду­гар-Сурун Гармаевич Цыден- Дамба Гармаевич хоёр дай­най ба ажалай баатарнуудта бодхоогдоһон хүшөөнүүдые бүтээлсээ, гантиг шулуун дэ­эрэ нэрэнүүдыень һиилэжэ мүнхэлөө. Еши Гармаевич - уу­ган хүбүүниинь 14 наһанһаа нютагтаа ажаллажа, дүүнэрээ гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэлсөө. Мүнөө 70 наһаяа угтажа байхадаашье, одхон хүбүүндээ гэр барина.

Наһанайм нүхэрэй аба – хадам абамни (зүүн талаһаа 1-дэхи) Базар Доржиевич Гармаев. Бүхы наһаараа нютагтаа хонишоноор, механизатораар, нуга сабшалан уһалагшаар хүдэлөө, номгон зантай, ажалша хүн байһан.

Минии аба (зүүн талада зогсоно)Баинов Дам­ба Будажапович. Зоотехник мэргэжэлтэй байһан, олон жэлдэ госстрахта хүдэлөө. Залуу наһандаа түрүүлэгшөөршье хүдэлөө. 5 басаган, 1 хүбүүтэй. Абын нүхэр Лубсан-Цэрэн Дондопов: «Дамба гэ­эшэмнэй угаа ехэ юумэ мэдэдэг, олон номуудые уншаһан хүн юм», - гэжэ хөөрөө һэн.

Дэлгэрэнгыгээр өөрынгөө уг гарбал тухай бэшэһэн байна. Мүнөө 17 үе болонхой. Одоол ехэ һонин намтартай байһан гээшэ.

Манай эгээ ехэ аха Чимит Жалсараевич Баинов. 60-аад жэл ПВЗ-гэй жолоошоноор хүдэлөө. Мүнөө 82 наһаяа шахажа ябана. Олон нютагаар, олон мянган модо ябаһан хүн. Хэды хүндэ туһа хүргөөб, хэды мянган модо Украинаһаа эхилээд, машинаар ябаа гээшэб. “СССР-эй түмэр замай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ” гэжэ нэрэ зэргэтэй.

Хүгшэн абымнай хүбүүн Цэдэн-Дамба. Хажуудань мон­гол нүхэрынь. Цэдэн-Дамба Будажапович уран зурааша, оршуулагша. 1940 ондо аба­таяа Буряадай түрүүшын ис­кусство ба литературын де­кадада хабаадалсаһан байна. Хойто жэл дайнай үнгэрһөөр 75 жэлэй ой болохонь. Үсөөн лэ дайнай ба ажалай ветера­нууд үлөө.

Иигээд лэ энэ hайхан орон­домнай, бүхы энэ дэлхэй дээ­рэ улад зон дайн сэрэг бү үзэг, энхэ тайбан байдал мандаха болтогой!

Баинов Жалсарай Будажапович ба Дэмбрэл Будаевна хоёр үхибүүдээрээ, аша зээнэртэеэ.

Гармаев Тама-Сурун Чагдурович наһанайнгаа нүхэр Анна Жалсараевнатаяа, Ольга Зандировна, Дэмбрэлцо Даши-Жамцуевна.

Баинова Доржо-Ханда Будажаповна – Будажап Бадмаевичай 80 наһатай басаган. Дээдэ-Бургалтай нютагтаа 87 наһатай болоо.

Эдэ гэрэл зурагуудые эльгээһэн Светлана Дамбаевна Гармаева– багша, Зэдын Дээдэ-Бургалтайн басаган

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл