Общество 1 янв 1970 294

​​Коронавирусна үбшөөр халдажа болохо талаар шалгалта гараха гар утаhанай хабсаргалта Ород гүрэндэ зохёобо

«Здоровье.ру» платформодо үндэhэлэн, смартфонуудта «Стоп коронавирус» гэhэн хабсаргалта зохёогдобо. Эндэ хүнүүд тестировании гаража, халдабарита үбшэндэ нэрбэгдэхэ талаар аюул сэгнэжэ, эмнэлгын туhада хандаха, эмшэндэ ошохо саг элирүүлжэ гу, али эмшэниие гэртээ дуудаха талаар зүбшэлгэнүүдые абаха аргатай. Энэ шалгалта өөрөө гаража гү, али дүтынгөө зоной гараха арга бии.

Хэдышье ехэ ажалтай hаа, Санкт-Петербургын түрүү эмшэд Ородой Холбоото Уласай элүүрые хамгаалгын яамантай хамта зохёогоо. Хабсаргалта хадаа COVID-19 үбшэнэй hэргылгэ болон ажаhуугшадые шэнэ үбшэнhөө аршалха зорилготой.

Эмшэд болон психологууд хамтаржа, долоон үдэрэй болбосоролой курс эмхидхэжэ, тэрэнэй ашаар, хамаарагшад яагаад больничнс хуудаhа абахаб, hэргылэмжын ямар хэмжээ абахаб, үбшэн тухай хуурмаг мэдээсэл, дистанционно ажал яагаад эмхидхэхэб, гэр дотороо яажа сэбэрлэхэб, hанаагаа зобохо, айха сагта номгорхын тула ямар упражненинүүдые хэхэб гэжэ мэдэхээр.

Эмшэд хүн бүхэниие иимэ хабсаргалта утаhандаа буулгахыень уряална. Хабсаргалта түлбэригүй, https://zdorovieru.onelink.me/F70S/3c36d4ac, App Store гү, али Google Play Market соо «Здоровье.ру» гэhэн хаягаар орожо, ямаршье утаhанда буулгажа абахаар.

«Здоровье.ру» гэhэн гар утаhанай хабсаргалта Ородой Холбоото Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманай олониитын зүблэлэй гэшүүн, олзын хэрэг эрхилэгшэ Эрик Бровко 2018 ондо байгуулаа. Энэ хабсаргалтын ашаар, гүрэнэй поликлиникануудта ОМС полисоор онлайн бэшүүлхэ, элүүр энхын дневник бэшэхэ, тестнүүдые гараха, үбшэ hэргылхэ талаар болбосоролой курснуудые гараха арга бии. Тус хабсаргалта элүүрые хамгаалгын hалбариин гүрэнэй мэдээсэлэй ниитэ нэгэ системэдэ албан ёhоор хамааранхай, ашаглагшадай нэрэ, томьёо нягта хамгаалагданхай.

Читайте также