Спорт 16 авг 2018 754

​Шанга тамиршадай дундаһаа шалгарба

Стальвира ОРШУШАЙ гэр бүлын зураг

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Смоленск хотодо эхэнэрнүүдэй дунда барилдаагаар Ородой чемпионат боложо түгэсөө. Буряадай тамиршад тэндэ зургаан медальда хүртэһэн байна. Мүн тиихэдэ Чувашиин хоёр тамиршад Буряадые түлөөлжэ, үшөө хоёр түрүү һуури эзэлээ.

Барилдааша басагадта тус мүрысөөн 2018 оной гол тулалдаануудай нэгэн боложо үгөө. Тиимэһээ эгээл шанга тамиршад хибэс дээрэ гараа. 124 хүн 10 шэгнүүртэ түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсээ.

Буряадай урдаа хараха барилдааша Стальвира Оршуш хоёрдохи жэлээ удаа дараалан чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. 53 килограммда Стальвира дүрбэн уулзалга үнгэргөө. Тэрэ түрүүшын хоёр уулзалгада шанга тулалдаануудые илажа гараад, удаадахи хоёр тэмсээнүүдые бэлээр шүүжэ гараа. Финалда Кемеровско можын Алёна Куулар гэгшэдэ найдал үлөөбэгүй.

– Хибэс дээрэ ямаршье хүн шүүхэ аргатай. Тиимэһээ уулзалга бүхэндэ һайн бэлэдхэлтэй байха хэрэгтэй. Үшөө тиихэдэ урда жэлдэ түрүү һуури эзэлһэн тамиршантай барилдахадаа, бүхы хүсэ шадалаа харуулха гэжэ тамиршад хүсэнэ. Энээниие өөрын бэе дээрээ үзэбэб. Хоёрдохиёо илалта туйлаһандаа, ехэ баяртайб. Саашадаа дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэжэ, һайн барилдаа харуулха һанаатайб, – гэжэ Стальвира Оршуш дуулгаһан байна.

57 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Ирина Ологонова шангай хоёрдохи һуурида гараа. Удха шанар ехэтэй, һайхан барилдаа гурбан уулзалгада харуулһан аад, финалай үедэ Ирина уулзалгынгаа түгэсхэлдэ хоёр очко алдажа, мүнгэн медальтай үлэбэ. Эндэ Красноярскын Ольга Хорошавцева чемпион боложо тодороо.

Үшөө нэгэ мүнгэн медальда Анна Щербакова хүртэбэ. Самбо барилдаагаар дэлхэйн чемпион һонирхожо, олон мүрысөөнүүдтэ хабаадана. 65 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Анна нэгэшье уулзалга үнгэргэнгүй, финалда орожо шадаа. Энэ гайхалтай ушар хэдэн шалтагаанһаа бүридөө. Нэн түрүүн, Красноярскын Юлия Пронцевич үбдэжэ барилдаагүй. Мүн Анжела Фоменко баһа хибэс дээрэ гараагүй, тэрэ түрүүшын уулзалгада хүлөө ехээр гэмтээ. Финалай уулзалгада Анна Щербакова Чувашһаа уг гарбалтай Мария Кузнецовада 6:7 гэһэн тоотойгоор шүүгдээ. 23 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда Европын чемпион боложо шадаһан Мария Кузнецова хоёрдохи жэлээ Буряад Уласые түлөөлнэ.

62 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Ульяна Тукуренова Ородой энэ чемпионадта һайн барилдаа харуулһан байна. Тэрэ ганса финалда шүүгдэжэ, шангай хоёрдохи һуурида гараа. Европын чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн суутай Буряадай тамиршан Ирина Тражуковая диилэнгүй үлэшөө.

Смоленскын хибэс дээрэ Буряадай тамиршад үшөө хоёр хүрэл медаль абажа шадаа. Нина Менкенова болон Алёна Сангадиева гэгшэд гурбадахи һууринуудые эзэлээ.

Ородой суглуулагдамал командын һоригшодой мэдээсэһээр, түрүүлһэн тамиршад шангай һуури эзэлһэн түлөөлэгшэдтэй уласхоорондын үшөө хоёр мүрысөөндэ хабаадаха.

Оройдоол энээнэй удаа дэлхэйн чемпионадта хабаадагшадай нэрэнүүд элирүүлэгдэхэ юм. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Читайте также