Главная / Новости /Культура / Тархитай һэн гү?

Тархитай һэн гү?

12-05-2016

Гурбан ангуушад энэ жэлэй агнуури эртэхэн эхилэе, юундэб гэхэдэ, саһанай багашье һаань, ойн оёороор тэжээлээ бэдэрхэеэ ан гараха гэлдээд, Дүлзэнэй гурбан хүлтэй мотоциклаар һундалдан, тайга руу гүйлгэлдэбэ. Сагһаа урид ерэһэн хабарай шэнжэ байгаалиие шэмэглэнэ. Хүрэхэ газартаа ерээд, үнөөхил зоболонто архияа гаргажа сэржэмдээд, үглөөгүүр ябагалха гэжэ шиидэбэ.

Хүрбын эрьеһээ холо бэшэ Ангуутанай малай байрадахи олохон үхэрнүүдтэ добтолһон баабгайнууд холо ошоогүй байха. Эшээгынь бэдэржэ олохо хэрэгтэй. Тэрэ гурбан баабгайн эшээ бэдэржэ олобо. Һогтуушье һаа, яһала үнэршэ нохойдол баабгайн эшээ олоходоо, баярлаһан, бахархаһаниинь хэлэлтэшьегүй.

Тиигээд энэ эшээн соо ойн эзэн бии гээшэ гү, али үгы гү, хайшан гэжэ мэдэхэб? Утахан һургааг хээд, нүхэ руунь хэды түлхеэд, иишэ тиишэнь хүшөөд абана. Теэд амитанай байһан тэмдэг үгы. Нэгэ ангуушаниинь нүхэдтөө хандажа: «Битнай энээн руунь ороһуу, намай хүлһөөмни аргамжалаад, нүхэ уруунь тархяарни табигты», - гэбэ. Бэеэ аргамжалаад: «Аргамжын хүдэлөө һаань, татажа гаргаарайгты», - гээд, нүхэ уруу оробо.

Уданшьегүй аргамжа ехэхэнээр хүдэлөөд, хоёр нүхэдэйнь нүхэрөө татажа гаргахадань, тэрэнь тархигүй байба. Тэдэ хоёр аргагүй сошоһондоо ээрэшэнхэй, нэгэниинь нүгөөдэһөө һурана:

- Энэмни, хүбаа, тархитай һэн гү, али үгы гү?

Нүгөөдэнь тээлмэрдэн:

- Сэржэмээ барижа, мяхаяа жажалжа байхадаа, нарбаяа хүдэлгэжэ байгаа һэн, - гэбэ.

- Тиихэдээ тархитай байгаа гээшэ ааб даа, - гэжэ тодорхойлбо.


Теги: конкурс шог ёгто зохёолнууд16:32

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар вертолёт хэрэглэгдэнэ 

16:01

Буряад хэлэнэй «Эрхим багша» элирүүлэгдэхэ 

14:31

Түрэлхи хэлэнэй хэшээл 

14:10

Бурят – монгольский зурхай с 22 по 28 ноября 

13:53

В Бурятии компания заплатила 200 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии 

10:27

Буряад Уласай Кабанск аймагта газарай асуудалнуудаар зүблөөн үнгэргэгдэбэ 

09:50

РЖД не платит налог на землю в одном из посёлков Бурятии 

09:35

Туристов предупреждают о сходах лавин в Бурятии 

09:28

Байгалай хизаарай хүгжэлтэ тухай зүбшэбэ 

09:15

Александр Стопичев: «Выпускники техникумов могут стать великими людьми» 

09:00

Депутат Народного Хурала Бурятии: Люди надеются на власть, и эти надежды надо оправдывать 

08:30

Сегодня в Бурятии: Анонс событий на вторник, 21 ноября 

08:15

Зурхай на 21 ноября – 3 лунный день 

08:00

Жителей Бурятии предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах 

Наши издания