Главная / Новости /Общество / Эрмэлзэл ехэтэй эжы абамнай

Эрмэлзэл ехэтэй эжы абамнай

03-11-2016

Үри бэенэрэйнгээ дулаан дүхэриг соо алтан түрэеэ тэмдэглэхэеэ байһан, найман үри хүүгэдэй эхэ эсэгэ, хорин нэгэн аша зээнэрэй, гурбан гушанарай таабай төөбии - Владимир Лубсанович Марина Дымбрыловна Лубсановтан тухай бэшэхэ дурам хүрэнэ.

Захаамин аймагай Ёнгорбой нютагай саанахана, зэлэ татаһан Зэдэ Сэхир хоёр голой уулзуур дээрэ оршодог Бэлшэр нютагта эжы аба хоёрнай хуби заяагаа ниилүүлээд, ажабайдалай һуури табижа, зол жаргалай эхи абаһан юм. Айл боложо түбхинэһэн гэрэй залуу эзэн, абамнай, Владимир Лубсанович, холые хараада абан, эрхим зангаараа жэшээ харуулжа, ажалдаа оролдосотойгоор совхоздоо жолоошо, механизатор, ахамад инженерээр хүдэлдэг һэн. Манай эжы, Марина Дымбрыловна, Улаан-Yдын багшанарай училищи дүүргээд, багшын ажалай намтар эхилһэн юм.

Ёнгорбой һайхан нютагтаа хоёр хүдэр хүбүүдые, дүрбэн басагадые түрэжэ, энхэрэн тэбэрин, эрхэлүүлэн үндылгэжэ байгаа. 1979 ондо хүршэ Шара-Азарга нютагта дунда һургуулиин нээгдэхэдэ, манай гэр бүлэ энэ тосхон руу нүүжэ ерэһэн байна. Баян түүхэтэй манай бүлэдэ үшөө хоёр хүбүүд түрэжэ, ёһотой үнэр баян, жаргалтай зон болоо даа эжы абамнай. Yхибүүдээ бага наһанһаань харюусалга ехэтэйгээр хүмүүжүүлжэ, ажабайдалай ута замда түрэһэн аха дүүнэрэй хоорондын харилсаа, бэе бэеэ дүнгэхэ, тулгаха, туһалха ябадал барагдахагүй юм гэжэ ойлгуулаа. Буряад арадай заншалаар олон үхибүүдые түрэһэн эжы айхабтар хүндэтэй хүн. Yхибүүдээ һайнаар хүмүүжүүлжэ, бултыемнай мэргэжэлтэй болгожо, Захаамин аймагай “Эхын алдар” («Материнская слава») гэһэн хүндэлэлэй номдо манай эжы 2014 ондо оруулагдаһан юм.

Багшалжа байхадаа, Марина Дымбрыловна аймагай түрүүшын «Дангина хатан» гэһэн мүрысөөндэ хабаадажа, «Хатан» гэжэ нэрэ зэргэдэ хүртөө. 1995 ондо аймагай соёлой байшанай тайзан дээрэ үнгэрһэн «Жэлэй эрхим багша» гэһэн мүрысөөндэ 3-дахи шатын дипломдо хүртөө. Мэргэжэлтэдэй энэ мүрысөөндэ эрхим багшын нэрэ зэргые дахин-дахин гэршэлээ. Талаан бэлигтэй багшын аша габьяа гүрэн түрын шагналнуудаар тэмдэглэгдэһэн. 1988 ондо “РСФСР-эй арадай гэгээрэлэй отличник» гэһэн нэрэ зэргэтэй болоо, «Ажалай ветеран» гэһэн медальтай. 1994 ондо аймаг соо баһал түрүүшынхиеэ болоһон «Жэлэй гэр бүлэ» гэһэн мүрысөөнэй ехэ шанда бүлэмнай хүртэһэн түүхэтэй.

Аба эжы хоёрнай залуу наһанһаа эрмэлзэл ехэтэй, ажалша бэрхээр ябаһан хүнүүд гээшэ. Yхибүүдые түрэл нютаг дайдадаа энэрхы дуратайгаар хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ анхарал оролдолгоёо зорюулдаг хадаа урданай ёһо заншал аша зээнэртээ заажа, тайлбарилжа үгэдэг буурал таабай төөбии хоёр болоошье һаа, хүл хүнгэн, нютагайнгаа, аймагайнгаа ниитын ажалда эдэбхитэйгээр хабаадалсаһан зандаа. Тиихэдээ 2012 ондо аймагай «Гоё һайхан агшан» гэһэн гэрэл зурагай урилдаанда, 2015 ондо «Шэнэ жэлэй сонхонууд» гэһэн конкурсын «Саһата уран сэдьхэмжэ» гэһэн номинацида шанда хүртөө, 2015 ондо «Шубуудые эдеэлүүлэгты» гэһэн акциин хэмжээндэ үнгэржэ байһан конкурсдо мүн лэ «Амтатай столово» гэжэ номинацида шалгараа. Эжымнай 2015 ондо Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудай «Эрхим диктантда» 3-дахи һуури эзэлһэн юм. 2015 ондо Түнхэн аймагта үнгэрһэн «Сэгээн дуунай» конкурсдо эрхимээр хабаадалсаа. 2016 ондо «Эрхим хүндэтэ минии нютагаархид» гэжэ фотоконкурсдо эжы, абамнай 3-дахи шатын диплом абаа юм. Владимир Лубсанович Марина Дымбрыловна хоёр аймагайнгаашье, уласайшье хэмжээндэ үнгэржэ байһан элдэб янзын мүрысөөндэ аша зээнэртэеэ хамта хамсыгаа шуун орогшо юм.

Ноябриин эхиндэ эжымнай 70 наһанайнгаа ойн баяр угтахаа байна. Тиимэһээ бидэ, үхибүүдынь, 50 жэл соо хамта һуужа байһан ушартайнь дашарамдуулан, аба эжыгээ амаршалаад, аша зээнэрэйнгээ дунда сэдьхэл дүүрэн, золтой, дуу домогтой, зугаа найртай, гасалан гашуудал үзэнгүй, хүл хүнгэн, амгалан тэнюун, ан-бун һуугыт даа гэжэ үреэнэбди!

Саашадаа бидэ үриин һүлдэһөө тутархангүй, уг гарбалайнгаа зула бүхөөнгүй, эжы абынгаа уг удамые үргэлжэлүүлхэ, буряад арадайнгаа һүр жабхалан бадарааха гэжэ оролдохобди.

Соёлма ДАШЕЕВА

Теги: конкурс Буряад Улас Захааминай аймаг Бэлшэр һуурин16:44

Һүлдэ тухай бодомжо 

16:27

Санаартанаараа суутай Сартуул-Булагаймнай дасан 

16:01

Арадай дуунуудта шэнэ амисхаал оруулһан Бадма-Ханда 

13:00

​Бурятское УФАС России: борьба с SMS-спамерами продолжается 

12:20

​Неиспользуемые земли в Бурятии бесплатно достанутся фермерам 

12:02

​Авиаперелеты из Улан-Удэ в другие регионы России начнут субсидировать 

10:37

Арсалан Бидагаров: "Эжынгээ һайгаар дуратай ажалда ябанаб" 

09:48

Угаа удхалан, уладаа дурсаба 

09:33

Уйдхартай зүрилдөөн 

09:02

​В республике предприняли все меры против африканской чумы свиней - минсельхозпрод Бурятии 

08:50

Үндэһэ яһаараа илгарха шалтагаан үгы! 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 30 марта 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​30 марта, 2 лунный день 

08:00

В южной части Бурятии ожидается до +18 градусов 

08:00

Эрхим театр 

18:21

​Спектакль «Фронтовичка» улан-удэнского Русского драмтеатра произвёл фурор в Красноярске 

18:04

​Мемориал Батожапа Батуева открывает новые имена бурятской борьбы 

17:42

​В Кабанском районе провели мини-реконструкцию легендарного лыжного перехода бурятских девушек  

17:32

Шоно агнуури 

16:55

Бурят-монгольский зурхай с 29 марта по 4 апреля 

16:50

​Алексей Цыденов проинспектировал строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» 

16:28

​Мегапроекты – путь бурятской экономики к подлинному успеху 

15:54

Ой модо шалгагшад олон болохо 

15:39

​Миллион от туризма – это еще полтора миллиона в смежных областях – Денис Ершов 

15:06

Туберкулёзһоо һэргылхээр 

14:28

“Сириус” түбтэ Буряад Уласаа түлөөлхэнь 

13:53

Дайнай ветерануудта шэнэ гэр байранууд 

13:37

​Вячеслав Мархаев может стать единым кандидатом от КПРФ на выборах главы Бурятии 

11:38

​Как благоустроить придомовые и общественные места - жители Бурятии решат сами 

09:25

​Бурятия подаст заявку на увеличение численности лесных инспекторов 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 29 марта 2017 года, среду 

08:00

В Бурятии днём ожидается до +12 градусов, без осадков 

Наши издания