Главная / Новости /Общество / Амжалтануудайнгаа түлөө амарха

Амжалтануудайнгаа түлөө амарха

20-03-2017

Буряад Уласай 5-дахи- 11-дэхи классай 11-тэйһээ 17 наһа хүрэтэр һурагшад “Артек”, “Океан”, “Орленок”, “Смена”гэһэн амаралтын түбүүдтэ ошохо аргатай юм.

Эдэ лагерьнуудта ошожо амархаяа хүсэһэн һурагшад һуралсалай захиргаанда хандаха болоно. Тиихэдээ тэдэнэр һүүлэй 3 жэлэй туршада элдэб олимпиаданууд болон мүрысөөнүүдтэ хабаадаһан тухайгаа дипломууд, сертификадууд болон грамотануудаа харуулха юм. Соёл урлагай, эрдэм ухаанай, спортын һалбарида үнгэргэгдэһэн хотын, аймагай хэмжээнэй олимпиада, харалга, мүрысөөнүүдтэ үхибүүд илалта туйлаһан байха ёhотой. Үшөө тиихэдэ, уласай, бүхэроссиин, уласхоорондын хэмжээнэй ниитэ хүдэлөөнүүдэй түрүүшүүл болон ниитын удха шанартай түсэлнүүдые зохёоһон үхибүүд путёвкодо хүртэхэ болоно.

Конкурсын комисси эсэсэй шиидэхэбэри абаха юм.

Уласхоорондын “Артек” гэһэн түбтэ 2017 оной январиин 1-һээ шэнэ дүримөөр һурагшадые шэлэн абалгын шата үнгэргэгдэдэг болонхой. Эндэ тусхай компьютерна программын ашаар үхибүүдые шэлэн абалгын шата үнгэргэгдэхэ юм. “Артек.Дети” гэһэн сайтда һурагшад өөр тухайгаа мэдээнүүдые оруулжа, баһал һүүлэй 3 жэлэй амжалтануудай гэршэлгэнүүдые харуулха болоно. Удаань компьютер дүнгүүдые гаргаха юм. Можо, хизаар бүхэндэ баллнууд ондо ондоо. Тиимэһээ һурагшадай ошохоо һанаһан ээлжээн, ямар шэглэлээр олимпиадануудта хабаадааб гэхэ мэтэ шэлэн абалгада баһал нүлөөлхэ.

Уласхоорондын “Океан”болон “Артек” гэһэн түбүүдтэ амархын тула тематическа партнёрнуудай мүрысөөнэй программада хабаадажа болоно. Энээн тухай мэдээсэл ВДЦ «Океан» - www.okean.org гэһэн сайт дээрэ хаража болоно.

Үшөө нэгэ арга хадаа, хүүгэдэй амаралтын түбүүдтэ ошохо путёвко худалдан абахада болоно.

Можо нютагуудай амарха путёвконуудай тоо ондо ондоо. Буряад Уласта 282 үхибүүд “Океан” гэһэн түбтэ ошохо аргатай. 47 хүүгэд -“Орлёнок”, 121- “Артек” , 85- “Смена” гэһэн түбүүдтэ амарха аргатай.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманНаши издания