Главная / Новости /Общество / Олзо багатай хүнүүдтэ болон бүлэнүүдтэ туһа

Олзо багатай хүнүүдтэ болон бүлэнүүдтэ туһа

21-03-2017

Буряад Уласта ажаһуугшадһаа ниигэм хамгаалгын албанда социальна хэлсээ баталха тухай хандалганууд олошороо.

Энэ хэлсээнэй ашаар ажаһуугшад үмсын ажахытай болохо аргатай юм.

Тэдэнэр үхэр мал, тахяа шубуутай боложо, тэдэнээ тэжээхэ хоол абаха аргатай. Үшөө тиихэдэ огородой эдеэ ургуулха, зүгы барижа, бал үйлэдбэрилхэ арга боломжотой юм. Эдэ бүхы ажал хэрэг эрхилэлгэдэ туһатай хүдөө ажахын техникэ абалгада болон байра байдал түхеэрэлгэдэ туһа хүргэгдэхэ юм.

Социальна туһада хүртэхэ дуратайшуул заабол нэгэ жэлһээ бага бэшэ

болзорто Буряад Уласта ажаһууhан байха ёhотой . Тэдэнэй олодог мүнгэ салин манай уласта абтаһан ажаһуудалай минимумһээ бага байха болоно. Ниигэмэй хамгаалгын албан олзо багатай бүлэнүүдтэй тусхай программа бэелүүлжэ, тэдээндэ хүндэ ажабайдал дабажа гаралгада туһа хүргэхэ юм. Ээлжээнэй гуримаар тэдэнэртэ мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ.

Туһаламжада хүртэхын тула ажаhуудаг газарайнгаа ниигэмэй хамгаалгын таһагта гэр бүлынгөө бүридэл болон абадаг мүнгэн тухайгаа мэдээнүүдые хүнүүд тушааха юм. Хэрэгтэй дансануудаа тушаахадаа,  паспортаараа хандаха болоно. Үгы гэбэл, нотариусай гэршэлһэн буулгабаринуудые почтоор эльгээжэ болоно гэжэ Ниигэм хамгаалгын яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаманНаши издания