Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда эрхим оюутадые шагнаба

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда эрхим оюутадые шагнаба

13-11-2017

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда Ородой Холбоото Уласай «Эрхим оюутан – 2017» гэһэн уласай шатын мүрысөөндэ илагшадые ёһолон хүндэлбэ.

Ородой Холбоото Уласай «Эрхим оюутан – 2017» гэһэн Ородой үндэһэтэнэй шангай Бүхэроссиин заочно шатын дүнгүүд согсологдоо. Тэрэнэй дүнгүүдээр Буряад уласай ехэ болон дунда мэргэжэлэй һургуулиин табан оюутад Бүхэросиин мүрысөөнэй очно шатада уласаа түлөөлхэ юм. «Эрхим оюутан – 2017» гэһэн хэмжээ ябуулгын түгэсхэлэй шата ноябриин 15-18-най үдэрнүүдтэ Крым уласай

Симферополь хотодо үнгэргэгдэхэ юм.

Эрхим оюутадые Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай нэгэдэхи орлогшо Галина Фомицкая амаршалба.

- Буряад Уласта дунда мэргэжэлэй болбосоролой болон ехэ һургуулинуудта харюусалга ехэтэй, мэргэжэл олохо хүсэлтэй, саашадаа уласай хүгжэлтэдэ хубитяа оруулха оюутад һураг лэ гэжэ оролдонобди. Бидэ мүнөө таанарта найдажа, энэ мүрысөөн таанадай саашанхи ажабайдалда, һуралсалда, эрдэмэй шэнжэлхы ажалда түлхисэ боложо үгөө гэжэ һананабди, - гэжэ Галина Фомицкая хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай «Эрхим оюутан – 2017» гэһэн Ородой үндэһэтэнэй шангай Бүхэроссиин заочно шата октябриин 12-то үнгэргэгдөө. Энэ мүрысөөндэ эрдэм, спорт, журналистика, залуушуулай бодолго, оюутадай түрүүшүүл, олониитын ажаябуулга болон бусад һалбаринуудта амжалта туйлаһан, уласай дунда мэргэжэлэй болон ехэ һургуулинуудай 23 оюутад хабаадаа. Мүрысөөнэй дүнгүүдээр, эгээл эрхим 10 ажалнууд бүхэроссиин заочно шатада эльгээгдэжэ, тэдэнэй 5-ниинь ачно шатада шэлэн абагдаа.

Бүхэроссиин мүрысөөндэ Байгалай аяншалгын болон туһаламжа үзүүлгын колледжын оюутан Дарья Нимаева, Буряадай индустриальна техникумэй –Максим Михайлов, Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа ехэ һургуулиин –Софья Гуртовая болон Илья Митиненко, Буряад уласай Барилгын болон хотын ажахын техникумэй – Болоков Артём Владимирович гэгшэд уласаа түлөөлхэ юм.

- Манай оюутад бэшэхэ, зохёохы бэлиг талаантай, олониитын ажаябуулгада эдэбхитэй хабаададаг. Урагшаа һанаатай, һайса бодожо үзөөд, тэрэнээ бэелүүлхэ шадалтай хүбүүд, басагад найдал түрүүлнэ, - гэжэ Галина Фомицкая хэлээд, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай дипломуудые илагшадта барюулба. 

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман Галина Фомицкая Эрхим оюутадНаши издания