Главная / Новости /Общество / 2018 ондо Улаан-Үдэ шадар 127 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха

2018 ондо Улаан-Үдэ шадар 127 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха

12-01-2018

Буряад Уласта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр ниислэл Улаан-Үдэ болон хото шадархи Ивалга, Тарбагатай, Загарай, Байгал шадарай аймагуудта 2018 ондо 127 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха.

2018 ондо 127 модоной зайда 73 газарта харгынууд заһабарилагдаха. Заһабарилгын ажалда 1 миллиард 250 сая түхэриг мүнгэн һомологдохо. Ямар гудамжануудта заһабарилгын ажал хэгдэхэб гэжэ ажаһуугшад, мэргэжэлтэд болон олониитын эмхинүүд элирүүлһэн байна.

Буряадай ниислэл хотодо 429,7 сая түхэригэй 32,47 модоной зайда мүнөө жэл харгынууд заһабарилагдаха. Тиихэдэ Орловская гудамжаһаа 100-дахи кварталнуудта ошоһон харгын заһабарилга үргэлжэлүүлэгдэхэ. Бүхыдөө ниислэл хотодо 24 газарта харгынууд заһабарилагаха. Эдэ газарнуудта харгын гэнэ аюул болодог, ябаган хүнүүдэй гараха харгы үгы, харгын хушалта муу шанартай юм.

Тарбагатай аймагта 2018 ондо 26,8 модоной зайда Тарбагатай, Пестерево, Доодо Саяанта һууринуудта харгынууд заһабарилагдаха. Байгал шадарай аймагта 24,6 модоной зайда Турунтаево, Итанца, Мостовка, Ильинка, Югово, Таловка нютагуудта заһабарилгын ажал хэгдэхэ. Загарай аймагта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр 11 модоной зайда харгынууд заһабарилагдаха.Тиихэдэ Усть-Брянь хүрэтэр, Загарай, Талецкое, Онохой һууринуудта харгын заһабарилга хэгдэхэ юм. Ивалга аймагта баһал 11 модоной зайда харгы шэнэлэгдэхэ. Федеральна харгыһаа Гүрүльбэ, Красноярово,Поселье һууринуудта хүрэтэр ошохо харгыд заһабарилгын ажал хэгдэхэ юм.

Улаан-Үдэ болон хото шадархиИвалга, Тарбагатай, Загарай, Байгал шадарай аймагуудта 526 мянган хүн ажаһуудаг, харгынуудай утань 864 модон болодог. Тэдэнэй 317 модониинь (36,7 хубинь) эрилтэнүүдтэ таараһан байха юм. Тиихэдэ Буряад Уласай ниислэл хотын болон хото шадархи аймагуудай харгын 128,3 модон – федеральна, 226 модон – уласай, 509,5 модон нютагай засагай байгууламжын мэдэлэй болоно. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Засагай газар Буряад Уласай Ивалга Загарай Тарбагатай Байгал шадарай аймагуудНаши издания