Главная / Новости /Общество / «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» түсэлөөр Буряад Улас эрхимүүдэй тоодо оробо

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» түсэлөөр Буряад Улас эрхимүүдэй тоодо оробо

09-02-2018

Байгша оной февралиин 6-да Ородой Холбоото Уласай транспортын сайдай нэгэдэхи орлогшо Евгения Дитрихэй хүтэлбэри доро Москва хотодо «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр семинар үнгэргэгдэбэ. Гэр байрын ажахын һалбариин программатай түсэл зэргэсүүлэн шалгажа, ниигэмэй талаар олондо мэдээсэлгын үүргэ дээшэлүүлхэ, 2018 ондо түрүүлэн бэелүүлэгдэхэ зорилгонууд тухай хэмжээ ябуулгада хабаадагшад хэлсэбэ. Тиихэдэ 2017 оной дүнгүүдээр Ородой Холбоото Улас дотор харгы заһабарилгын түсэлдэ хабаадагшадай дунда Улаан-Үдын агломераци эрхимүүдэй нэгэн гэжэ тэмдэглэгдэһэн байна.

Байгша ондо «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр харгыда гэнэ усал болодог газарнуудые усадхаха, харгы заһабарилхаһаа гадуур ажаһуугшадта транспортын туһаламжа үзүүлхэ схемэ байгуулагдаха. Схемэ байгуулха талаар тусхай ехэ һургуулинууд болон эрдэмтэдэй хабаадалгатайгаар ажал хэгдэхэ юм.

Транспортын хангалгын байгууламжа хүгжөөхын тула ажаһуугшадай һанамжануудые хараадаа абан, ажал ябуулха шухала гэжэ семинарта тэмдэглэбэ.

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэл олондо мэдээжэ болонхой. Асуулта үнгэргэгдэжэ, элирүүлэгдэһэн байна. Энэ хадаа гүрэн түрэдөө, можо нютагуудтаа, ажаһуугшадтаа удха шанартай ажал ябуулһанай гэршэ болоно ха юм», – гэжэ Евгений Дитрих хэлэбэ.

Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай транспортын сайдай нэгэдэхи орлогшо Евгений Дитрих «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлдэ хабаадаһан эрхим можо нютагуудта дипломуудые барюулба. Тэдэнэй тоодо, Улаан-Үдын агломераци олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэй нягта холбоотойгоор ажал ябуулһанай түлөө шагнагдаба.

«Манй хэһэн ажал үндэрөөр сэгнэдэбэ. Уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй нягта харилсатайгаар ажал ябуулжа, тэдэнэр хэгдэһэн ажал тухай хөөрэжэ, харуулжа, хинажа, ажаһуугшад энэ түсэл дэмжэһэн байна. 2018 ондо Буряад Уласта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэл үндэр хэмжээндэ бэелүүлэгдэхэ гэжэ этигэнэб», - гэжэ Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгы ажахы хүгжөөлгын сайд Сергей Козлов хэлэбэ.

Улаан-Үдэ болон хото шадархи аймагуудай харгынууд «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлдэ 2017 ондо оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Энэ түсэлдэ Улаан-Үдэ хото, Ивалга, Тарбагатай, Загарай, Байгал шадарай аймагууд хабаадана. Эдэ аймагуудта 526 мянган хүн ажаһуудаг юм. Байгша ондо 112,3 модоной зайда харгы заһабарилагдажа, энэ хадаа харгын нормативта таараһан бүхы харгын 56 хуби болохо юм.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Сергей Козлов Буряад Улас Москва хото Буряад Уласай Засагай газар Евгений ДитрихНаши издания