Главная / Новости /Власть / Вячеслав Никонов: «Буряад уласай һургуулинуудта гурбадахи халаанай асуудал шиидхэгдэхэ»

Вячеслав Никонов: «Буряад уласай һургуулинуудта гурбадахи халаанай асуудал шиидхэгдэхэ»

13-02-2018

Байгша оной февралиин 12-то Улаан-Үдэдэ Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын болбосорол болон эрдэм ухаанай талаар хорооной түрүүлэгшэ Вячеслав Никонов болон Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хабаадалгатай пленарна суглаан үнгэргэгдэбэ.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта һайн шанартай эрдэм мэдэсэ үхибүүдтэ олгохо талаар болбосоролой хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ асуудалаар суглаанда хэлсэбэ. Вячеслав Никоновой хэлэһээр, Буряад Уласай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха талаар асуудал шиидхэгдэхэ гэжэ хэлэбэ.

«Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар, 2015 он болотор гүрэнэй һургуулинуудта үхибүүд хоёр халаанда һураха ёһогүй. Харин Буряад Уласта гурбадахи халаанда һургуулинууд ажалаа ябуулна. Энэ талаар Буряадта федеральна дэмжэлгэ үзүүлэгдэхэ.Гурбадахи халаантай һургуулинуудтай үсөөн можо нютагуудай тоодо Буряад Улас ородог. Ородой Холбоото Уласай Засагай газар Буряад Уласта гурбадахи халаан усадхаха талаар туһа хүргэхэ гэжэ этигэнэб», - гэжэ Вячеслав Никонов тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, 2019 он болотор Буряадай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхагдаха.

«2019 он болотор уласай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха гэжэ зорилго табинхайбди. Туһа хүргыт гэжэ дээдын засаг зургаанда хандахабди, тиигэбэшье байгшаа ондо барилга хэжэ эхилхэбди. Мүнгэ һомололгын талаар олон дурадахалнууд бии. Гүрэнэй-хубиин суг ажал ябуулха болонобди. Тиихэдэ һургуулиин болбосоролой-хүмүүжүүлгын үүргэ үргэдхэхэ, гансашье һурагшадтай бэшэ, харин түрэлхидтэй ажал үргэнөөр ябуулха хэрэгтэй», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын болбосорол болон эрдэм ухаанай талаар хорооной түрүүлэгшэ Вячеслав Никоновто бүхы гүрэн түрэдэ удха шанартай асуудалнууд Буряад уласай талмайда шиидхэгдэжэ байһандань баяр хүргэбэ.

«Бидэ мүнөөдэр олон һонирхолтой дурадхалнуудые шагнабабди, тэдэниие хаража үзэхэбди. Бүхы асуудалнуудаар заатагүй мүнгэ һомололго хэрэгтэй бэшэ, зарим асуудалнуудаар эмхидхэлэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ шухала. Тиимэһээ Ород гүрэнэй можо нютагуудай түлөөлэгшэдтэй үнгэргэгдэһэн энэ суглаанда дүй дүршэлөөрөө андалдажа, эрхим ажалнуудые богони болзорто бэелүүлхэ аргатайбди», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Можо нютагуудта болбосоролой хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын болбосорол болон эрдэм ухаанай талаар хорооной нүүдэл суглаан Улаан-Үдэдэ февралии 12-13-най үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын хорооной гэшүүд, Ород гүрэнэй можо нютагуудай Засагай газарай хуули тогтоолгын эмхиин һунгамалнууд болон болбосоролой һалбариин эмхинүүдэй түлөөлэгшэд ерэнхэй. Тэрэ тоодо, Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай талаар хорооной түрүүлэгшэ Вячеслав Никонов, хорооной түрүүлэгшын орлогшо Геннадий Онищенко, Ород гүрэнэй болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай Юрэнхы болбосоролой һалбариин гүрэнэй бодолгын департаментын захирал Андрей Петров, Ород гүрэнэй болбосоролой һалбари хинадаг эмхиин Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта гүйсэдхэхы засаг зургаанай ажаябуулга хинадаг хүтэлбэриин дарга Евгений Семченко, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиев гэгшэд суглаанда хабаадалсана.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Цыденжап Батуев Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов Вячеслав Никонов Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын нүүдэл суглаанНаши издания