Главная / Новости /Общество / Хурамхаан аймагай үхибүүд ухаан бэлигээрээ туршалсаба

Хурамхаан аймагай үхибүүд ухаан бэлигээрээ туршалсаба

14-02-2018

Хурамхаан аймаг ажалай хэрэгээр ошоходоо, хэдэн һонин хэмжээ ябуулгануудые үзэн хараха азатай байгааб. Хоёр үдэрэй туршада аймаг дотор хэды олон хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэжэ байха­дань, хүдөө нютагууднай унтаржа һандарнагүй, ажал хэрэгээ эршэ­тэйгээр ябуулжал байна гэжэ мэ­дэрэгдээ.

Аймагай эрхим хүүгэдые хабаадуулһан “Эрхим һурагша – 2018” гэһэн харалган гурбан шатаар эм­хидхэгдэбэ. Түрүүн үхибүүд амжал­танууд тухайгаа мэдээсэлнүүдые суглуулжа, портфолио бэлдэжэ эль­гээгээ. Тэрээн соогоо һуралсалдаа, ниитэ ажал хэрэгтэ, соёлой болон тамирай талаар тэгшэ эрхим туй­лалтанууд тухайгаа мэдээсээ. Мүн “Минии Эхэ орон – минии Буряад” гэһэн эссе бэшэһэн байгаа. Хоёрдохи шатада хабаадагша үхибүүд “Ми­нии ажал – Буряад оронойм ажал руу” гэһэн зохёохы түсэл хамгаа­лаа, “Амжалтын ёһо заршам” гэһэн хэшээлнүүдые үнгэргөө. Гурбадахи шатада зохёохы бэлигээ харуулаа болон “Калейдоскоп культур” гэһэн хэмжээгээр мүрысэбэд.

Бүхыдөө Хурамхаан аймагай 11 эрхим һурагша “Жэлэй эрхим һурагша” гэһэн харалганда хабаадаа. Үхибүүдые амаршалхаяа аймагай за­саг дарга Владислав Сультимов, Ара­дай Хуралай һунгамал Александр Лоншаков гэгшэд ерээ.

- Мүнөө үедэ үхибүүдтэ бэеэ харуулха, эрдэм ухаагаараа, оюун бэлигээрээ туршалсаха арга болом­жо үгтэдэг. Заншалта болоһон “Эрхим һурагша – 2018” харалган­да аймагаймнай бүхы һуралсалай эмхинүүдэй хабаадаһаниинь һайшаалтай. Һурагшаднай булта эр­дэм мэдэсэтэй, бэлиг шадабаритай, ниитэ ажалдаашье эдэбхитэй. Эдэ үхибүүдые үдэр бүриин хүнгэн бэшэ ажалаараа һургажа, хүмүүжүүлжэ байһан багшанарта ехэ баярые хүргэнэб. Шүүгшэдтэ үнэн сэхэ шэн­жэлэл, хабаадагшадта бултандань илалта, амжалта хүсэнэб, - гэжэ Вла­дислав Сультимов тэмдэглээ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Александр Лоншаков мүрысөөндэ хабаадагшадые амаршал­жа, бултандань амжалта хүсэбэ.

- Би мүнөө һүни Улаан-Үдэһөө ерээб, Арадай Хуралай ээлжээ­тэ бэшэ сессидэ хабаадааб. Тэндэ бидэ багшын ажалай салин хүлһэ дээшэлүүлгын асуудал табяабди. Энэ асуудал һунгамалнууд дэмжээ, тиигэжэ засаг түрын зүблөөнэй саг­та гү, али Арадай Хуралай 28-дахи сессиин үедэ табигдаха гэжэ шиид­хэгдээ. Хэзээдэшье эрдэм һуралсалай эмхиин хүдэлмэрилэгшэдэй салин дээшэлүүлхэ асуудал шухала ха юм даа, - гэжэ һунгамал онсолбо.

Хурамхаан аймагай болбосоро­лой таһагай дарга Василий Маланов заншалта энэ харалганда аймагай һурагшад жэл бүхэндэ эдэбхитэй хабаадажа, уласай хэмжээндэ амжалта туйладаг юм гэжэ мэдээсэбэ.

- Һурагшадаймнай эгээл шухала харалган гээшэл даа. Үхибүүд хэдэн шатануудые дабажа шадана. Тон шу­халань юуб гэхэдэ, тэдэ иимэ дээдэ шатын харалганда хабаадаха арга боломжотой, эрдэм һуралсалдаашье эрхимүүд, зохёохы, тамирай, ниитэ ажалнуудта эдэбхитэйнүүд ха юм даа. Энэ харалган хадаа ерээдүй руу хэгдэһэн алхам, ехэ, үндэр амжалта­нуудай үргэн харгын эхин гээшэ, - гэжэ Василий Цыремпилович тэм­дэглэбэ.

Урдахи жэлнүүдтэ үнгэрһэн “Эр­хим һурагша” гэһэн заншалта харалганда Хурамхаан аймагай үхибүүд амжалта туйлаһан ааб даа. Хурамхаанай 1 дүгээр дунда һургуулиин һурагша Дмитрий Зарубин 2010 ондо аймагтаа түрүүлжэ, Буряад Уласай хэмжээндэ илажа, Гран-придэ хүртэһэн байна. Нёдондо үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгада Иван Зарубин хабаадажа, 2-дохи һуури эзэлээд, Бүхэроссиин хэмжээндэ хабаадаһан байха юм. Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ аймагаа түлөөлхэ эрхэ энэл һургуулиин Светлана Батюк гэжэ 11-дэхи ангиин һурагшада үгтэбэ.

Светлана хадаа алишье талаар бэрхэ: һуралсалдаа ганса “табан” дээрэ һурадаг, тамир­шан, волейбол наададаг, волонтёр, һургуулиин вице-президент, “Шаг в будущее” гэһэн уласхоорондын урилдаанда илагша, эдиршүүлэй Вернадскиин нэрэмжэтэ Бүхэроссиин шэнжэлэлгын харалганай илагша болон эрдэм һуралсалай олон тоото мүрысөөнүүдтэ ба олимпиадануудта урагшатай хабаадагша. “Эрхим һурагша – 2018” гэһэн харалганай һүүлшын шатада Светлана “Ангар хүүхэн” гэһэн хатар харуулжа, бүгэдэндэ һайшаагдаа. Тиигэжэ Хурамхаанай 1 дүгээр дунда һургуулиин һурагша Светлана Батюк харалганай Гран-придэ хүртөө. 1-дэхи һуури Хурам­хаанай 2 дугаар дунда һургуулиин һурагша Никита Прохоров эзэлээ. 2-дохи һуурида Барханай дунда һургуулиин Николай Орешков хүртөө. 3-дахи һуури Могойтын дунда һургуулиин һурагша Валентина Усы­нина эзэлээ.

Нэмэлтэ һуралсалай түбые да­агша, Залуушуулай федерациин Хурамхаанай таһагые хүтэлбэрилэгшэ Александр Сахманов түрүүшынхиеэ энэ харалганай шүүгшэ болоо. Тэ­рэнэй табиһан сэгнэлтэнүүд бу­сад шүүгшэдһээ доогуур байгаа. Юундэ иимэ шанга эрилтэтэйгээр үхибүүдые шалгаба гээшэбта гэжэ асуухадамни, Александр Ухинович иигэжэ харюусаба:

- Түрүүшынхиеэ иимэ харалганда шүүн шалгажа байхадаа, ехэ харюусалгатай байгаа. Бултандань “таба” сэгнэлтэ табяа һаамни, эгээл эрхимыень тодоруулхада һаалта болохо гэжэ мэгдээб даа. Гэбэшье һурагшад булта бэрхэ, ухаатай, бэлиг шада­баритай байгаа. Мүнөөнэй үхибүүд тайзан дээрэһээ бэеэ зүбөөр харуул­жа шададаг, эшэхэ айхагүй, табиһан зорилго ехэ бэрхээр дүүргэдэг байна.

Хурамхаандаа илагша Светлана Батюк һаядаа үнгэргэгдэхэ Буряад Уласай хэмжээнэй “Эрхим һурагша – 2018” гэһэн харалганда хабаадажа, айма­гаа түлөөлхэ юм.

СЭНГЫН ЦырегмаНаши издания