Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта фельдшерскэ-акушерскэ пунктнууд нээгдэбэ

Буряад Уласта фельдшерскэ-акушерскэ пунктнууд нээгдэбэ

12-03-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто Зэдэ аймагай Армак болон Аха аймагай Саяан һууринуудта фельдшерскэ-акушерскэ пунктын нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ. Зэдэ аймагта үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайдай орлогшо Светлана Замбалова, Арадай Хуралай һунгамал Сергей Пашинский, Зэдэ аймагай засаг дарга Валерий Цыренов болон аймагай захиргаанай түлөөлэгшэд хабаадаһан байна.

Армак һууринда фельдшерскэ-акушерскэ пункт «Элүүрые хамгаалгын һалбари хүгжөөлгэ» гэһэн уласай программаар баригдаба. Энхэ барилгада 4,9 сая түхэриг һомологдоһон байна. Эмнэлгын хэрэгсэлнүүдтэ 241,8 мянган түхэриг гаргашалагдаа. Тиихэдэ нээлгын баяр ёһололдо элүүрые хамгаалгын яаманай зүгһөө Светлана Замбалова 100 мянган түхэригэй үнэмшэлгэ бэлэглэбэ. Энэ мүнгөөр фельдшерскэ-акушерскэ пунктдэ эмнэлгын хэрэгсэлнүүд худалдан абтаха юм.

Аха аймагай Саяан һууринда фельдшерскэ-акушерскэ пункт барилгада зургаан саяһаа дээшэ мүнгэн һомологдоһон байна. Аха аймагта 2019 ондо Хара-Хужир болон Балакта һууринуудта фельдшерскэ-акушерскэ пунктнууд баригдаха, Алаг-Шулуун һууринда 2020 ондо фельдшерскэ-акушерскэ пунктын ехэ заһабари хэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. Эдэ объектнүүд «Бага нютагуудай тогтууритай хүгжэлтэ» гэһэн федеральна программада оруулагданхай.


Теги:Наши издания