Главная / Новости /Общество / Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэһэн шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын түсэлнүүдэй мүрысөөндэ Буряадай түлөөлэгшэ илаба

Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэһэн шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын түсэлнүүдэй мүрысөөндэ Буряадай түлөөлэгшэ илаба

11-04-2018

Улаан-Үдэдэ шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын түсэлнүүдэй «Open Innovations Startup Tour» гэһэн мүрысөөн түгэсэбэ. Мүрысөөндэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын ехэ һургуулиин эрдэмэй-шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын түбэй захирал Александр Жигжитов уһа сэбэрлэхэ «B’air» хэрэгсэл зохёожо, түрүүшын һуури эзэлбэ. Тэрэ 300 мянган түхэригэй шанда хүртэбэ. Шэнэ хэрэгсэл уһа сэбэрлэдэг бусад хэрэгсэлнүүдһээ юугээрээ илгаатайб гэхэдэ, тэрэ нэгэ часай туршада 250 литр уһа сэбэрлэхэ аргатай. Тиихэдэ тэрэнэй уһанай шүүр хоёр жэлэй нэгэ һэлгэгдэдэг юм. Амжалта туйлаһан Буряадай инженер Сколково ошожо, Startup Village хэмжээ ябуулгада хабаадаха аргатай болобо. Александр Жигжитов уһа сэбэрлэдэг хэрэгсэлээ олондо харуулжа, 5 сая түхэригэй шанда хүртэхэ аргатай.


«Эндэ шүүһэн мүнгөөрөө компани байгуулхаб, уһа сэбэрлэдэг хэрэгсэлээ улам нарижуулхаб. Startup Village хуралдаанда харуулха хэрэгсэл бэлдэхэ түсэбтэйб», - гэжэ Александр Жигжитов хэлэбэ.

Байгалай биохэрэгсэлэй түбэй биологиин эрдэмэй кандидат, биотехнолог Арюна Цыбденова «NewSkin - аналог кожи для ранозаживления» гэһэн түсэл бэлдэжэ, хоёрдохи һуури эзэлбэ. Галда дүрэһэн гү, али бусад шархада арһанай орондо хэрэглэгдэхэ зүйл няажа болоно. Энэ шэнэ нэбтэрүүлгэ хадаа бусадһаа хямда сэнтэй, тэрэ удаан саг соо хадагалагдаха аргатай.


Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Игорь Зураев хабаадагшадта баяр хүргэжэ, Startup Village хуралдаанда шэнэ олон юумэ мэдэхэ боложо, нютагтаа дэлгэрүүлхыень хүсэбэ.

« «Улан-Удэ – стартап-ниислэл» гэһэн түсэлэй түлөө дуугаа үгэхэдөө, бидэ Буряад улас, ниислэл хотодо шэнэ юумэн нэбтэрүүлэгдэхэ гэжэ хүсэһэн байнабди. Тэрэниие бэелүүлхын түлөө ажалаа ябуулхабди», - гэжэ Игорь Зураев тэмдэглэбэ.

Гурбадахи һуури Павел Питкянен «Iworld Crypto Net» гэһэн түсэлөөр эзэлбэ. Тэрэнэй түсэлэй аргаар бага, дунда болон ехэ хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэлгэдэ хүнүүдые хабаадуулжа, һонирхуулжа байха арга хараална.

«Сколково» жасын юрэнхылэгшын орлогшоПекка Вильякайнен командааар ажал ябуулха шухала гэжэ тэмдэглэбэ.

«Үсэгэлдэр би бултаниие Startup Village уриһан байнаб. Эндэ хадаа Ородой Холбоото Уласай эрхим компанинууд ажалаа яажа абуулнаб гэжэ хараха арга олгогдоно. Харин хари гүрэнүүдэй олзын хэрэг эрхилэгшэдэй ажалтай танилсаха гэбэл, Startup Village хэмжээндэ хабаадаха арга байна», - гэжэ Пекка Вильякайнен хэлэбэ.

Энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха тухай 500-гаад мэдүүлгэ ороһон байна гэжэ һануулнабди.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги:Наши издания