Главная / Новости /Общество / Ами наһа абарыт!

Ами наһа абарыт!

12-04-2018

Хүнэй ами наһанда аюултай шуһанай бадаган үбшэндэ нэрбэгдэһэн хүнүүдтэ ёһотой туһа болохо 9 миллилитр шуһаяа тушаажа, үндэһэтэнэй регистрэй бүридхэлдэ оролгын буянта үйлэ хэрэг-акци апрелиин тэнгээр эхилхэнь.

Буянта үйлэ хэрэгтэ хабаадаха гэбэл апрелиин 16-да үдэрэй часһаа дүрбэ болотор анагаахын “Нефро Диал түбтэ”, апрелиин 16-17-до үглөөнэй 9 сагһаа табан саг хүрэтэр Ключевской гудамжа,13 б, апрелиин 16-17-до үглөөнэй 9 сагһаа үдэшын долоон саг болотор 4-дэхи поликлиникэ, Яковлевэй гудамжа, 8-дахи гэрэй 4-дэхи дабхарай 415-дахи таһагта хандажа болоно.


Теги:Наши издания