Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай ажаһуугшадай эмшэдэй шалгалта гараха шэнэ гурим

Буряад Уласай ажаһуугшадай эмшэдэй шалгалта гараха шэнэ гурим

13-04-2018

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманда ажаһуугшадай бэеын тамирай эмшэдэй шалгалта үнгэргэхэ шэнэ гуримай түрүүшын дүнгүүдые согсолбо.

Эмшэдэй суглаан-семинарта Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай томошуулда эмнэлгын туһа хүргэдэг таһагай ахамад мэргэжэлтэн Светлана Ошорова 2018 оной январь-февраль һарада томошуулай дунда үнгэргэгдэһэн эмшэдэй бэеын тамирай шалгалта тухай хэлэбэ. Буряад Уласай эмнэлгын эмхи зургаануудай ахамад эмшэд видеоконференц-холбоогоор суглаанда хабаадажа, шэнэ гуримай талаар асуудалнуудта харюу абаха аргатай байгаа.

2018 оной январиин 1-һээ хойшо томошуулай бэеын тамир шалгаха шэнэ гурим бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Тэрэ гуримда эмнэлгын эмхинүүдтэ ажалтай, ажал хэдэггүй хүнүүдые, болбосоролой эмхинүүдтэ очноор һурадаг оюутадые эмшэдэй шалгалтада яажа хабаадуулхаб тухай хэлэгдэнэ. Тиихэдэ бага эмнэлгын газарнуудай болон фельдшернүүдэй ябуулха ажал тодорхойлогдоо, томошуулай эмшэдэй шалгалта гараха болзор элирүүлэгдээ. Түсэбэй ёһоор байгша ондо Буряадай ажаһуугшадай 63 хубинь бэеэ үзүүлхэ ёһотой. Энээнһээ урид ажаһуугшадай 21 хубиһаа бага бэшэ ажаһуугшад эмшэдэй шалгалта гараха гэжэ түсэблэгдэдэг һэн. 


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман Ажаһуугшадай бэеын элүүрые сахилга эмшэдНаши издания