Главная / Новости /Культура / Буряадай ирагуу найрагша Даша Дамбаевай ойн баяр нютагтань тэмдэглэбэ

Буряадай ирагуу найрагша Даша Дамбаевай ойн баяр нютагтань тэмдэглэбэ

16-04-2018

Хүндэлэй ёһолол

Элитэ ехэ ирагуу найрагша Даша Дамбаевай 80 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үргэлжэлһөөр. Тиигэжэ апрелиин 13-да түрэһэн Харганаа нютагтань уран уншалгаар, мүн дуу гүйсэдхэлгөөр урилдаан эмхидхэгдээ, хүшөөгэйнь дэргэдэ митинг үнгэрөө.

Үнгэрэгшэ зуунай 60-аад онуудта уянгата мүрнүүдээрээ олоной дура буляаһан Даша Дамбаевай зохёолнуудые сэлэнгээрхин 5 бүлэг боложо хубаараад, уранаар уншаһан байна. Хэрбэеэ 7 наһа хүсөөгүй багашуулай бүлэгтэ 25 үхибүүд байгаа һаань, ород хэлэн дээрэ шүлэгүүдыень уншаха үхибүүдэй тоо 40 гараа. “Энээхэн ушар адаглаад, түрэлхи буряад хэлэеэ алдажа байнабди гэжэ тэмдэглэхээр”, - гэжэ Даша Дамбаевай эгэшынь үри басаган Людмила Банзаракцаева уйдхар дүүрэнээр хэлэбэ.

Баруун гарһаа  Людмила Банзаракцаева

Жюриин гэшүүдэй бүридэлдэ мэдээжэ уран зохёолшо, зүжэгшэн Чингис Гуруев, БГУ-гай доцент Светлана Ошорова, Буряадай Үндэһэтэнэй номой сангай мэргэжэлтэн Рыгзема Батомункуева, ирагуу найрагша Нина Лёнхобоева-Артугаева болон бусад ороһон байна.

Уран шүлэгэй мүрысөөндэ хабаадагшад


Харганаагай соёлой байшанай урда табан жэлэй саана бодхоогдоһон Даша Дамбаевай хүшөөгэй дэргэдэ “Агуу сагай хүбүүнби” гэһэн митинг нютагай сомоной дарга Игорь Содномов нээбэ. Тэрэшэлэн Сэлэнгэ аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшын нэгэдэхи орлогшо Светлана Бубеева, аймагай соёлой хороониие ударидагша Нимацу Эрдынеева гэгшэд Даша Дамбаевай найруулгануудые уншаа.

Нютагай сомоной дарга Игорь Содномов

“Эжынгээ нютаг ерэһэндээ ехэ баяртай байнаб. Нютагтаа дуган бодхоогоод, нютагайнгаа бэлигтэй хүбүүндэ хүшөө бодхоогоод байһандатнай ехэ баярланаб”, - гэжэ гүрэнэй ажал ябуулагша Евдокия Раднаева үгэ абахадаа, хэлээ бэлэй.

Энээгээр ирагуу найрагшада зорюулһан хэмжээ ябуулганууд дүүрэнэгүй. Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда апрелиин 19-дэ үдэрэй 3 сагта Даша Дамбаевай 80 жэлэйнь ойн баярта зорюулһан уран һайханай-хүгжэмтэ үдэшэ үнгэргэгдэхэ юм. Даши Дамбаевай уран гуурһата нүхэдтэй, нютагаархидтайнь уулзалганууд эмхидхэгдэхэ, ирагуу найрагшын уянгата шүлэгүүд, дуунууд уншагдаха, номуудайнь үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ юм.

Авторай гэрэл зурагууд 

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Ирагуу найрагша Сэлэнгэ аймагай Харганаа нютаг Даша ДамбаевНаши издания