Главная / Новости /Общество / Улаан-Үдын түүхын музейдэ «1941 оной зун һананабди...» гэһэн нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэхэ

Улаан-Үдын түүхын музейдэ «1941 оной зун һананабди...» гэһэн нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэхэ

16-04-2018

Байгша оной апрелиин 17-һоо, Агуу Илалтада дашарамдуулан, һурагшад болон оюутадта зорюулагдаһан «1941 оной зун һананабди...» гэһэн нээмэл хэшээлнүүд Улаан-Үдын түүхын музейдэ эмхидхэгдэхэ юм.

Хэшээлнүүдэй үедэ һурагшад Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагшадай хараһан, үзэһэн юумэ бэе дээрээ мэдэрхэ аргатай. Экскурсида хабаадагшад пилоткануудые үмдэжэ, офицер Самойловтой хамта хилэдэ добтололгын байлдаанай түсэб болон картатай танилсажа, түүхэдэ болоһон үйлэ хэрэгүүдые хадуужа абаха. Тэдэнэр сэрэгшэдтэй хамта хара хилээмэ, саахар амталжа, түмэр аягаһаа сай уужа, түрэлхидтөө бэшэг бэшэхэ юм. Хэшээлэй түгэсхэлдэ дайн тухай видеоматериал харуулагдаха.

Левитанай дабтагдашагүй, һүрөөтэй, абьяастай хоолой, Марк Бернесэй хүгжэм, һургуули дүүргэгшэдэй вальс, хархис дайсадһаа Эсэгэ ороноо хамгаалхаа зориһон залуушуулай түрэл нютагтаяа, эжы абатаяа хахасалга – эдэ бүгэдые һурагшад бэе дээрээ мэдэрхэ аргатай. Экскурсида хабаадагшад дайнай үеын хүнүүдэй һанал, бодол, сэдьхэлэй байдал ямар байгааб гэжэ ойлгохо, тэдэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ Эхэ орондоо дурлал түрүүлхэ зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.

Хэшээлдэ хабаадаха гэбэл, уридшалан 21-25-22 гэһэн утаһаар хонходохо хэрэгтэй. Наһанай хизаарлалтагүй, 10-һаа 30 хүн хүрэтэр бүлэгүүд эмхидхэгдэхэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Залуушуул Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Илалтын һайндэр Улаан-Үдын түүхын музейНаши издания