Главная / Новости /Общество / Ородой Холбоото Уласай Засагай газар Буряадта сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдай һэльбэн шэнэдхэлгэдэ мүнгэ һомолбо

Ородой Холбоото Уласай Засагай газар Буряадта сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдай һэльбэн шэнэдхэлгэдэ мүнгэ һомолбо

17-04-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев Улаан-Үдын баруун эрьеын сэбэрлэлгын комплексын түрүүшын шатын барилга дүүргэхэ талаар Нөөсын жасаһаа 257 сая түхэригэй тэдхэмжэ үзүүлхэ шиидхэбэри абаһан байна. Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

«Улаан-Үдын баруун эрьеын сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые һэльбэн шэнэдхэлгэ» гэһэн түсэл «2012-2020 онуудта Байгалай байгаалиин хизаарай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэ болон Байгал далай хамгаалга» гэһэн федеральна программын хэмжээндэ бэелүүлэгдэнэ. Сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдэй һэльбэн шэнэдхэлгэ 2017 оной хоёрдохи хахадта эхилээ. Федеральна бюджетһээ сэбэрлэлгын комплексын түрүүшын шатын барилгада 325 сая түхэриг һомологдоһон юм.

“Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта дэмжэһэндэнь баяр хүргэнэбди. Барилгын хоёрдохи шатын ажал бэелүүлжэ эхилхэмнай. Сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд һэльбэн шэнэдхэгдэжэ, тэдэнэй сэбэрлэлгын хэмжээн үдэрэй 130-һаа 185 кубометр дээшэлхэ юм”, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Оршон байдалда хуби ниилүүлһэн «Ротек» бүлгэм сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдэй барилгын-хабсаралгын ажалнуудые бүтээжэ, технологическа хэрэгсэлнүүд абтажа, тэдэниие тодхожо байна. Һэльбэн шэнэдхэлгын ажалай түрүүшын шатын барилга 2018 оной июль һарада түгэсэхэ гэжэ хараалагданхай.

Сэбэрлэлгын түхерэлгэнүүдэй барилга 2018-2020 онуудта үргэлжэлүүлэгдэхэ юм. 2018-2020 онуудта Улаан-Үдын сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдэй хоёрдохи, гурбадахи комплекснүүдэй һэльбэн шэнэдхэлгын түрүүшын шатада Буряад уласта 1,46 миллиард мүнгэн һомологдохо. Ородой Холбоото Уласай барилгын яаман болон Буряадай Засагай газарые түлөөлһэн барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаман Буряад уласта тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай хэлсээ февралиин 9-дэ баталһан байна.

Гурбан жэлэй туршада федеральна бюджетһээ Буряад уласта мүнгэн һомологдохо. 2018 ондо - 462 сая түхэриг, 2019, 2020 онуудта 500-500 сая түхэриг Буряадта дамжуулагдаха. Һомологдоһон мүнгэн Улаан-Үдын сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдэй хоёрдохи, гурбадахи комплекснүүдэй һэльбэн шэнэдхэлгын түрүүшын шатада гаргашалагдаха юм. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдНаши издания