Главная / Новости /Общество / "Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаалгаар 100 балл" гэһэн акци - Улаан-Үдэдэ

"Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаалгаар 100 балл" гэһэн акци - Улаан-Үдэдэ

19-04-2018

Буряад Уласай багшанарай колледждо «100 балл илалтын түлөө» гэһэн Бүхэроссиин акциин уласай шата мүнөөдэр үнгэргэгдэбэ. Дүрбэдэхи жэлээ эмхидхэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулгада Буряад уласай һургуулинуудай 10-дахи, 11-дэхи класуудай шабинар, оюутад болон багшанар хабаадаба.

“Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха һурагшад һонирхолтойгоор сагаа үнгэргэжэ, ямар бэлэдхэл хэхэб гэжэ мэдэхэ болохо. Шалгалта тушаахада, балайшье аймшагтай юумэн үгы гэжэ хадуужа абахат”, - гэжэ уулзалгын эхиндэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай түлөөлэгшэ Татьяна Елистратова хэлэбэ.

Уудзалгые хүтэлһэн “арадай комментатор” Юрий Дамбаев гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта туршалгын үедэ тушааһан тухай хөөрэжэ, хэмжээ ябуулга хүхюу зугаатай оршондо үнгэрөө.

Үнгэрһэн жэлнүүдтэ гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаажа, һуралсалай али нэгэн предмедээр 100 балл абаһан, мүнөө дээдэ һургуулинуудай оюутад шалгалта тушааһан дүй дүршэлөөрөө һурагшадтай хабаадаба. Тус хэмжээ ябуулга хадаа гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаалгада, бэлэдхэлэй үедэ һурагшадай айнгүй, үлүү ехээр һанаата болонгүй, эрдэм, мэдэсэеэ дүүрэн харуулха зорилготой үнгэргэгдэнэ.

«100 балл илалтын түлөө» гэһэн хэмжээ ябуулга харюу-асуудал гэһэн маягаар үнгэргэгдөө. Үсэгэлдэрэй һурагшад яажа шалгалтада бэлэдхэл хэжэ, хайшан гэжэ сагаа хубаарилһан тухайгаа хөөрэжэ үгөө. Үнгэрһэн жэлдэ Буряад Уласта гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаажа, 36 хүн һуралсалай али нэгэн шэглэлээр 100 балл абаһан байна. Тиихэдэ тэдэнэр ехэнхидээ ондоо можо нютагуудай ехэ һургуулинуудта һуралсал гарана гэжэ тэмдэглэлтэй. Уулзалгада хабаадаһан Буряадай ехэ һургуулинуудай табан оюутад ондоо хото нютагуудай ехэ һургуулинуудта ороһоншье һаа, гэр бүлын шалтагаанаар, түрэл нютагһаа холо ошохо дурагүй байһанһаа эндээ үлөөбди гэжэ хэлэһэн байна. Нютагтаа үлэһэндөө нэгэтэшье голхорногүйбди гэжэ тэдэнэр тэмдэглээ.

Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаахадаа, һурагшад ехэнхидээ 100 балл ород хэлээр абадаг байна. Тиихэдэ обществознани болон түүхээр 100 балл абаһан Елена Бороевае һурагшад халуун альга ташалгаар угтаба.

Мүнөө оюутадай хөөрөөнүүдһээ тобшолходо, гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта һуралсалай жэлнүүдтэ олоһон эрдэм мэдэсэ шалгана. Һанаата болоошье һаа, шалгалтада ороходоо, тэрэнээ орхижо, анхаралтайгаар даабаринуудые дүүргэхэ хэрэгтэй. Гар утаһан, саарһан дээрэ бэлдэһэн харюунуудые абаһанай хэрэггүй, яаагаад тэрэнээ гаргаха, хэрэглэхэ гэхэ мэтэдэ саг ошоно, һанаан зобоно. Бэедээ найдажа, эрдэм мэдэсэеэ дүүрэн харуулжа, шалгалта амжалтатай тушаагдахал даа гэжэ тэдэнэр хэлэнэд.

«100 балл илалтын түлөө» гэһэн Бүхэроссиин хэмжээ ябуулгын эхиндэ гэрэл зурагаа буулгажа, тэрэнээ Инстаграмм сүлжээндэ дэлгэжэ, часай туршада һайхашаагдаа гэһэн эгээл олон тэмдэг абаһан һурагшад айфон шүүхэ аргатай байгаа. Тиигэжэ һурагшадай дундаһаа Ирина Бальжирова үнэтэй бэлэгтэ хүртэбэ. 

Борис Балдановай гэрэл зураг


Теги: гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтаНаши издания