Главная / Новости /Общество / Эдэй засаг хүгжөөхэ халааниие эртээнһээ бэлдэхэ

Эдэй засаг хүгжөөхэ халааниие эртээнһээ бэлдэхэ

15-05-2018

Майн 11-дэ Кабанскын аймагта Селенгинскын политехническэ техникумдэ тодо эрдэмүүдэй шэглэлээр 9-11-дэхи ангинуудай һурагшадай дунда уласай түрүүшын олимпиада үнгэрөө. “Сэлэнгын ЦКК” хуби ниилүүлһэн нээмэл бүлгэм иимэ үүсхэл гаргажа, эбээн тэдхэгшэ болоо юм. Харин Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, Буряад Уласай Һуралсалай бодолгын дээдэ һургуули энэ хэрэг бүри мүһэн дэмжэн эмхидхээ гээшэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков, юрэнхы болон нэмэлтэ һуралсалай таһагай дарга Татьяна Елистратова, Буряад Уласай Һуралсалай бодолгын дээдэ һургуулиин ректор Владимир Цыренов, Кабанскын аймагай засаг дарга Алексей Сокольников, “Сэлэнгын ЦКК”хуби ниилүүлһэн нээмэл бүлгэмэй захиралнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Евгений Пруидзе, хабаадагшадые угтан абаһан техникумэй захирал Олег Якимов гэгшэд олимпиадада ерэһэн үхибүүдые амаршалаад, амжалтануудые хүсөө.

Сэлэнгэ, Загарай, Ярууна, Мухар-Шэбэр, Зэдэ,Кабанскын аймагуудай, мүн Улаан-Үдэ хотын олон һургуулинуудай һурагшад хабаадаа. Хими, экологи, математика, информатика, физикээр хаба шадалаа туршахаяа, эрдэм мэдэсэеэ гүнзэгырүүлхэеэ 146 хүүгэд суглараа.

Үхибүүд мүнөөнэй ЕГЭ тушааһантай адлишуу байдалда мүрысөө гэжэ хэлэлтэй. Гэбэшье хабаадагша бүхэн заабол шүүхэ гэһэн зорилго урдаа табяа ёһотой. Юуб гэбэл, илагшадта ноутбук болон мүнгэн шангуудһаа гадна дээдэ һургуулинуудта орожо һураха эрхэ олгогдохо байба. Иимэ һайн шангай түлөө оролдонгүй яахаб.

Валерий Поздняковой хэлэһээр, иимэ орёо шалгалта гараһан үхибүүд уласайнгаа эрдэм болбосоролой хэмжээ дээшэлүүлнэ, саашадаа эрхим мэргэжэлтэд боложо, нютагайнгаа эдэй засаг хүгжөөхэ аргатай болоно.

Евгений Пруидзе иигэжэ тэмдэглэбэ: “Мүнөө компьютерай, бусад оньһонуудай дэлгэрэнги, хүгжэнги сагай эрилтээр уласайнгаа үйлэдбэриеэ улам хүгжөөхэ хэрэгтэ бэрхэ залуушуул хэрэгтэй болоод байна. Тиимэһээ иимэ хэмжээ ябуулга эмхидхэжэ, эрхимүүдтэйнь хэлсээ баталжа, түлбэригүйгөөр дээдэ һургуулинуудта һургахын хажуугаар стипенди дээрэнь горитойхон, барюубшатайхан нэмэлтэ мүнгэ түлэхэбди. Харин тэдэмнай дээдэ һуралсалаа түгэсхөөд, бидэндээ ерэжэ хүдэлхэ ёһотой болоно. Гэр байрааршье хангаха аргатайбди”.

Тус олимпиада ябан ошон теориин даабаринуудһаа гадна практическа даабаринуудтай болохоор түсэблэгдэнэ. Иимэ хэмжээ ябуулганууд аха ангинуудай һурагшадта – ерээдүйн мэргэжэлтэдтэ болон үйлэдбэриин эмхинүүдтэшье хэрэгтэй, туһатай. Тэрэшэлэн ерэхэ долоон хоногой туршада Улаан-Үдын авиационно завод иимэ олимпиада эмхидхэхээр хараална бшуу.

“Иимэ хэмжээ ябуулга бэрхэшүүлые шэлэхэдэ туһална гэхэдэ, алдуу болохогүй. Саашадаа уласайнгаа эдэй засаг хүгжөөхэ шадалтай үхибүүдэй үндыхын тулада ехэ-ехэ үйлэдбэринүүднай һурагшадые, һургуулинуудые дүнгэжэ байбалнь, һайн һэн”, - гэжэ Буряад Уласай Һуралсалай бодолгын дээдэ һургуулиин ректор Владимир Цыренов онсолоо.

Жюриин гэшүүд дүнгүүдээ гаргажа, олон хабаадагшадые баярлуулаа. Анги бүхэнһөө гурба-гурбан шалгарагшад элирүүлэгдээ. Илагша бүхэндэ 6 мянган түхэриг болон ноутбук барюулагдаа. 2-дохи һуури эзэлэгшэд 5 мянган түхэригтэ хүртөө, 3-дахи һуури эзэлэгшэд 4 мянган түхэригөөр урмашуулагдаа. Бодоод үзэхэдэ, нилээд олон үхибүүд шангуудта хүртэһэн байна. Жэшээнь, Кабанскын аймагай Селенгинск тосхоной, Сэлэнгэ аймагай, Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудай хүүгэд шүүжэ гараа. Тэдэнэй дунда 1-дэхи һуури эзэлһэн Улаан-Үдэ хотын 32-дохи һургуулиин Аюр Гармаев физикээр эрхим дүн харуулаа бшуу.

“Олимпиадада хабаадахадаа, хүн бүхэн өөрынгөө арга шадал туршана. Даабаринууд яһала хүндэхэн, хатуу байгаа. Саашадаа физикэтэй холбоотой мэргэжэл шэлэхэ дуратайб”, - гэжэ Аюр хүбүүн хэлэнэ һэн.

Анхан сагта үхибүүд дээдэ һургуулияа дүүргэхэдээ, хайшаа ошожо хүдэлхэб гэжэ һанаагаа зободоггүй бэлэй. Ямар эмхитэй хэлсээ баталаа һэмши, тэндээ ошожо, ажалайнгаа намтар эхилдэг байгаа. Мүнөө ажалгүй залуушуулые харахадаа, тэрэ саг һөөргэнь бусаадаг һаа гэжэ хаа-яа һанамаар болодог. Сэлэнгын ЦКК ерээдүй тухайгаа бодожо, зүб шэглэл баримтална.

Авторай гэрэл зураг 

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: Кабанск аймаг тодо эрдэмүүдэй шэглэлээр олимпиадаНаши издания