Главная / Новости /Общество / Түлбэригүй эмнэлгын туһа хүргэхэ асуудалнуудаар Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлдэ хэлсэбэ

Түлбэригүй эмнэлгын туһа хүргэхэ асуудалнуудаар Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэлдэ хэлсэбэ

16-05-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралда 2017 ондо ажаһуугшадта түлбэригүй эмнэлгын туһа хүргэхэ талаар гүрэнэй программа хэр бэелүүлэгдээб гэһэн асуудалаар хэлсэбэ.

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуевай хэлэһэнэй ёһоор, 2017 онодо тус программаар 16 195,8 сая түхэриг һомологдоһон байна. Уласай бюджетһээ 3 702,0 сая түхэриг гаргашалагдаа. 12 493,8 сая түхэриг заатагүй эмнэлгын даадхалай жаса һомолоо. Тиигэбэшье уласай бюджетһээ һомологдоһон мүнгэнэй хэмжээн бага.

“2017 оной туршадай Буряад Уласта 255 899 ажаһуугшадта эмнэлгын туһа хүргэгдэһэн байна. Тиихэдэ хуушарһан эмнэлгын хэрэгсэлнүүдэй тоо 1,3 бага болоо”, - гэжэ Дамбинима Самбуев тэмдэглэбэ.

Тэрэшэлэн санитарна авиаци хүгжөөхэ талаар «Ородой Холбоото Улас дотор холо оршодог, ошохо, ерэхэдэ хүндэ газарнуудта ажаһуудаг хүн зондо эмнэлгын түргэн туһаламжа сагтаа хүргэхэ байдал хангалга» гэһэн түсэл бэелүүлэгдэнэ. 2017 ондо санавиациин хүсөөр уласай холо оршодог аймагуудай 500-һаа дээшэ ажаһуугшадта эмнэлгын туһа хүргэгдэһэн байна.

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбари хүгжөөхэ гүрэнэй программын «харгын карта» мүнгэнэй дутагдалһаа бэелүүлэгдэхэ аргагүй байдалда орожо болохо гэжэ элүүрые хамгаалгын сайд хэлэбэ. Ниигэмдэ удха шанартай үбшэнүүд, хүндөөр үбшэлһэн хүүгэд болон ехэшүүлэй байдал һайжаруулха талаар норматив федеральна эрилтэнүүдтэ тааранагүй. Мүнөө үеын оньһон хэрэгсэлнүүд, талмай дуталдана.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай эмнэлгын даадхалай жасада Буряад улас үнгэрһэн жэлдэ 558,3 сая түхэриг дамжуулһан байна. Тэрэнэй ехэнхи хубинь Эрхүү можодо эльгээгдээ гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай ниигэмэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева олоной анхарал хандуулба.

- Эрхүү можын элүүрые хамгаалгын һалбариин хүдэлмэрилэгшэдые тэжээнээбди. Нврологиин, зүрхэнэй, эхэнэрнүүдэй үбшэ аргалха гэжэ ажаһуугшад хандана. Эдэ үбшэнтэниие аргалха эмшэд улас дотор биишье һаань, хүнүүд ханданагүй. Улас дотор элүүрые хамгаалгын һалбари үшөөл нарижуулагдахаар, - гэжэ Светлана Будаева хэлэбэ.

Һунгамалай хэлэһээр, үбшэ элирүүлхэ талаар шэнжэлгэ удаан болзорто хэгдэнэ. Хүдөө нютагуудай ажаһуугшад хэдэн удаа хото ерэхэ баатай болоно.

Оньһон хэрэгсэлнүүдээр дүүрэн хангагдаһан эмнэлгын эмхи зургаануудта, тэрэ тоодо аймагай түбэй больницануудта, үбшэ таниха, шэнжэлхэ түбүүдые байгуулха тухай һунгамалнууд дурадхаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиевэй хэлэһээр, ажаһуугшадай элүүр энхын асуудал шухала асуудалнуудай нэгэн гэжэ тэмдэглэбэ.

Зүблэлдэ оруулһан дурадхалнууд саашадаа Буряад Уласай Засагай газарта дамжуулагдаха юм. 


Теги: Буряад Уласай Арадай Хурал Цырен-Даша Доржиев Элүүрые хамгаалга Светлана БудаеваНаши издания