Главная / Новости /Власть / ​Буряад уласай аймагуудта түймэр саралгын 5 авто-унаа дамжуулагдаба

​Буряад уласай аймагуудта түймэр саралгын 5 авто-унаа дамжуулагдаба

11-07-2018

Ниислэл Улаан-Үдэ хотодо “Урал” бааза дээрэ үндэһэлөөд бүтээгдэнхэй АЦ-40 гэжэ авто-унаагай түлхюур уласай аймагуудай түймэр саралгын албануудта барюулагдаба.

Улаан-Үдын Зүблэлэй талмайда, байгша оной июлиин 10-да, авто-унаагай түлхюур аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар уласай засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской түймэр саралгын албануудай түлөөлэгшэдтэ барюулаа.

“Түймэрһөө уласай дэбисхэрые болон хүн зониие хамгаалха тоног хэрэгсэлтэй авто-унаанууд”, - гээд Петр Мордовской тэмдэглэбэ.

Үнгэрһэн жэлһээ эхилээд, уласай толгойлогшо болон Арадай Хуралай һунгамалнуудай суг хамтын тэдхэмжээр түймэр саралгын албанай техникэ шэнэлэгдэжэ эхилэнхэй.

Энэ жэл Хяагта аймагта олон дабхар гэрнүүдтэ түймэр сараха хэрэгтэ гэшхүүр абтагдажа эльгээгдэхэ.

Тус түймэр саралгын 5 авто-унаада уласай бюджедэй 28 сая түхэриг дамжуулагдаба. Тэрэ автомобильнууд Баргажан, Бабанта, Загарай, Ивалга, Хурамхаан аймагууд руу эльгээгдэнэ.

Үнгэрһэн жэлдэ гүрэнэй түймэр саралгын албануудта 5 “Уралнууд” дамжуулагдаа. 

Буряад Уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ түймэр саралгын авто-унааНаши издания