Главная / Новости /Общество / Буряад Уласта аяншалгын һалбариин гол хэмжээ ябуулгада бэлэдхэл хэгдэнэ

Буряад Уласта аяншалгын һалбариин гол хэмжээ ябуулгада бэлэдхэл хэгдэнэ

13-07-2018

Буряад Уласай Засагай газар Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаман болон ООН-ой дэргэдэхи Аяншалгын бүхэдэлхэйн UNWTO эмхитэй хамта «Асари ехэ Торгон замда аяншалгын долоон хоног» гэһэн хэмжээ ябуулга июлиин 17-һоо 22 болотор эмхидхэнэ.

Баруун, Зүүн зүгүүдые холбоһон харгы

Хүн түрэлтэнэй түүхэдэ дэлхэйн арадуудай дунда эдэй засагай, соёлой һалбарида аша үрэтэй харилсаан хэзээдэшье байгаа. Атлантическа далайһаа Номгон далай хүрэтэр, Азиин гүрэнүүдые баруун гүрэнүүдтэй холбоһон Торгон зам эртэ урда сагһаа хойшо мүнөө болотор удха шанартайшье, бүхы дэлхэйдэ мэдээжэшье юм. Торгон зам хадаа гүрэнүүдые холбоһон юрын харгы бэшэ, харин Баруун, Зүүн зүг холбоһон эдэй засагай-соёлой хүүргэ болоно.

Ородой Холбоото Улас Азиин гүрэнүүдтэй Буряад Улас хэр угһаа хойшо холбоһон түүхэтэй. Торгон зам һэргээхэ талаар шухала үүргэ Буряад орон дүүргэнэ. Тиимэһээ «Асари ехэ Торгон замда аяншалгын долоон хоног» гэһэн хэмжээ ябуулга улас дотор эмхидхэгдэхэ.

Буряадай арга боломжо олондо харуулха

Угсаата арадайнгаа сэсэн мэргэн һургаал заабари, ёһо заншал, шажан мүргэл сахижа ябаһан үбгэ эсэгэнэрнай түби дэлхэйтэеэ хахасажа, элинсэг хулинсагайнгаа баян түүхэ, эрдэм ном үри һадаһадта дамжуулха арганууд алдагдана гэхэдэ алдуу болохогүй. Буряад Уласта түүхын, соёлой олон тоото хүшөөнүүд, болбосоролой, эрдэмэй, болон соёлой эмхи зургаанууд бии . Тиихэдэ арадайнгаа ёһо заншал сахин ябаһан Буряад улас «Асари ехэ торгон зам» гэһэн UNWTO эмхиин түсэлдэ Ородой Холбоото Уласай болон уласхоорондын хэмжээндэ хабаадаха аргатай.

Хэмжээ ябуулгын үедэ Буряад Уласай соёлой, эдеэ хоолой һалбарида аяншалгын арга боломжо харуулагдаха. Аяншалагшадай һонирхол түрүүлхэ, тэдэнэй тоо улам дээшэлүүлхэ талаар ажал ябуулагдаха юм.

Буряад Уласай Торгон замай түүхэ

Аняшалгын долоон хоногой үедэ сэдэбүүдээр хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ. Түрүүшын үдэр «Буряад улас болон Торгон замай уг залгаһан баялиг» гэһэн сэдэбээр хуралдаан үнгэргэгдэхэ. Июлиин 17-до Ородой Холбоото Уласай эрдэмтэд Буряадай Үндэһэтэнэй музейдэ сугларжа, Зүүн Сибириин болон Үбэр Байгалай дэбисхэртэ Торгон замай түүхэтэ нүлөө тухай хэлсэхэ.

Аяншалагшадые һонирхуулһан эдеэ хоол

Хоёрдохи үдэртэ «Гастрономические дороги Великого шёлкового пути» гэһэн сэдэбээр үнгэргэгдэхэ. Аяншалагшад ябаһан газарайнгаа заншалта эдеэ хоол тухай мартагдашагүй эрдэм мэдэсэтэй боложо, тэрээн тухай түрэл, нүхэдтөө хөөрэжэ, һонирхол түрүүлдэг. Тиимэһээ энэ асуудалда онсо анхарал хандуулагдана. Энэ үдэр Буряад Уласай, Эрхүү можын, Үбэр Байгалай хизаарай, Монголой эрхим эдеэ хоол шанагшад «Буузын аха дүүнэр» гэһэн мүрысөөндэ хабаадаха.Тиихэдэ Испани, Греци, Армени гүэнүүдэй эдеэ хоол дэлгэгдэхэ.

Дэлхэйдэ мэдээжэ шеф-поварнууд мэдэсээрээ хубаалдаха

Июлиин 20-ной үдэшын 18 сагһаа хойшо Улаан-Үдын ресторануудта бүхы дэлхэйдэ мэдээжэ эдеэ хоол шанагшад мастер-классуудые үнгэргэхэ юм. Франциин мэдээжэ шеф-повар Мишель Ленц «Тэнгис» ресторанда бэлиг шадабаряараа хубаалдаха. Греции Антонис Панусиадис «Рестон» ресторанда мастер-класс харуулха. Узбекистанай Ахмад Хамдамов «Вояж» ресторанай айлшадые баясуулха.

Аяншалгын һалбариин мэргэжэлтэд

«Асари ехэ Торгон замда аяншалга хүгжөөлгэ» гэһэн хуралдаан июлиин 19-дэ үнгэргэгдэхэ. Энэ хуралдаанда федеральна болон уласхоорондын хэмжээнэй мэргэжэлтэ шүүбэришэд хабаадажа, «Развитие гастрономического туризма на Великом шёлковом пути: проблемы и перспективы» гэһэн асуудалаар зүбшэхэ юм.

Аяншалагшадые һонирхуулха газарнуудые олондо танюулха

Аяншалагшадай һонирхол татаха талаар бизнес-сессидэ «Караван групп» ресторануудые байгуулагша, Узбекистанай Наталия Мусина, Грециин Антонис Панусиадис болон Ородой Холбоото Улас дотор Италиин Domina Group холдингын захирал Наталия Белякова гэгшэд хабаадаха. Тэдэнэр аяншалагшадые һонирхуулха, эдэ газарнуудые олондо танюулха талаар элидхэхэ.

Хүгжэмтэ түгэсхэл

Аяншалгын долоон хоногой хэмжээндэ Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта Суурхайта нуурай эрьедэ «Талын аялганууд, мартагдаһан заншал яажа һэргээгдэнэб» гэһэн үндэһэн соёлой хуралдаан июлиин 20-до эмхидхэгдэхэ. Эндэ Буряад болон Монгол гүрэнүүдэй 108 морин хууршадай тоглолто үнгэргэгдэхэ юм.

«Торгон замай соёл урлаг» гэһэн сэдэбээр «Асари ехэ Торгон замда аяншалгын долоон хоног» гэһэн хэмжээ ябуулга түгэсэхэ. Үбэр Байгалай арадуудай газар зүйн музейдэ июлиин 21-дэ түгэсхэлэй хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ. Эндэ Ород болон Япон гүрэнүүдэй жэлдэ зорюулан һэлмэ дабтаха фестивалиин нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ. Удаань Загарай аймагай Асагадай «Талын нүүдэлшэн» үндэһэн соёлой комплексдо Александр Химушинай «Асари ехэ Торгон замай үйлэдэгүэ нюурнууд» гэһэн гэрэл зурагай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. Һүүлээрнь Ородой Холбоото Уласай үндэһэн соёлой эрхим 10 хэмжээ ябуулгануудай тоодо ородог «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестивалиин үдэшын тоглолто «Асари ехэ Торгон замда аяншалгын долоон хоног» гэһэн хэмжээ ябуулгада хабаагшад хараха юм. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг Наши издания