Главная / Новости /Общество / Электронно визэ абаха арга Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ

Электронно визэ абаха арга Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ

08-11-2018

Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдажа, электронно визэ абаха арга Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ гэжэ уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова хэлэбэ.

- Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаһан ушарһаа, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай 2017 оной май 30-ай 667-дугаарай «Электронно визэ тухай» гэһэн тогтоол хэрэглэгдэхэ. Электронно визэ абаха арга хүнгэлэгдэнэ. Аяншалагшадай тоо олошоруулха зорилготой тус визэ 18 гүрэндэ хэрэглэгдэдэг. Алас Дурнын федеральна тойрогой агаарай бүхы замда энэ тогтоол бэелүүлэгдэдэг юм. Мүнөө энэ тогтоолдо хубилалтануудые оруулха талаар ажал ябуулагдаха, - гэжэ Буряад уласай аяншалгын сайд хэлэбэ.

Тогтоолдо хубилалтануудые оруулһанай ашаар, Бруней, Энэдхэг, Хитад, КНДР, Мексикэ, Сингапур, Япони, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Арави, Тунис, Турци гүрэнүүдэй ажаһуугшад Буряад Улас аяншалха аратай юм.

Үнгэрһэн жэлэй август һараһаа электронно визэ үгэхэ арга Алас Дурна зүгтэ бэелүүлээгдэнэ. Энэ болзорто хари гүрэнүүдэй 34 мянган шахуу эрхэтэдтэ визэ үгтэһэн байна.

Тиихэдэ 2017 оной июлиин 18-да абтаһан «Алас Дурнын федеральна тойрогой дэбисхэртэ аяншалгын-рекреационно ажаябуулга хүгжөөхэ оршон байгуулха талаар Ородой Холбоото Уласай Налог татабариин кодексын 25-дахи бүлэгэй 2-дохи хубида хубилалтануудые оруулха тухай» гэһэн федеральна хуулиин ёһоор, Алас Дурнын федеральнай тойрогой дэбисхэртэ аяншалгын-рекреационно ажал ябуулдаг эмхинүүд 2018 оной январиин 1-һээ 2022 оной декабриин 31 болотор олзын түлөө татабари түлэнэгүй. Тэрэшэлэн тусхай дүримүүд сахигдаха ёһотой юм. 


Теги: Буряад Улас аяншалагшад Мария Бадмацыренова Алас Дурнын федеральна тойрогНаши издания