Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда ажаһуугшадтай уулзалга эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманда ажаһуугшадтай уулзалга эмхидхэгдэхэ

08-11-2018

Байгша оной ноябриин 20-до Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэргэжэлтэд ажаһуугшадые угтан абаха юм. Үхибүүдтэ эрхын талаар туһа хүргэхэ, хуулиин наһа гүйсөөгүй эрхэтэдтэ, тэдэнэй хуулита түлөөлэгшэдтэ болбосоролой һалбариин асуудалнуудаар юридическэ туһа хүргэхэ талаар ажаһуугшад зүбшэхэ аргатай.

«Ородой Холбоото Улас дотор түлбэригүйгөөр юридическэ туһа хүргэхэ тухай» гэһэн федеральна хуули бэелүүлхэ талаар Засагай газарай шиидхэбэреэр тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ. Ажаһуугшадтай уулзалгын хэмжээндэ болбосоролой эмхинүүдтэ ноябрь һарын туршада лекци, дүхэриг шэрээ, викторинанууд үнгэргэгдэхэ юм. Эдэ хэмжээ ябуулгануудта һурагшад болон тэдэнэй түлөөлэгшэдтэ хуули эрхын талаар асуудалнуудаар туһа хүргэгдэхэ.

Буряад уласай дунда мэргэжэлэй болбосоролой эмхинүүдтэ ноябриин 13-да хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ. Тэрэ тоодо, уласай олон шэглэлэй колледждо үншэн, гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүд мэргэжэлтэдтэй уулзаха. Уулзалгада үншэн үхибүүдтэ гэрнүүдтэй болгохо, санаторно-курортно эмнэлгэ гараха талаар мэргэжэлтэд туһа хүргэхэ. 


Теги: Буряад Улас уулзалгаНаши издания